1542762

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací výbor OP VK

V této části naleznete základní informace, které se týkají činnosti Monitorovacího výboru OP VK.

Základní aktuálně platné dokumenty upravující činnost Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) jsou k dispozici v níže přiložených dokumentech:

1) Seznam členů Monitorovacího výboru OP VK
ikona souboruSeznam členů MV OP VK 2017 05 19

2) Statut Monitorovacího výboru OP VK
ikona souboruStatut MV OP VK 2016 12 08

3) Jednací řád Monitorovacího výboru OP VK
ikona souboruJednaci rad MV OP VK 2015 12 07

4) Etický kodex členů Monitorovacího výboru OP VK
ikona souboruEticky kodex MV OP VK

Aktuální informace o činnosti MV OP VK:

Dne 8. prosince 2016 proběhlo v Praze 17. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MV OP VK). Členové MV byli informování o ukončení realizace programu a projednali aktualizaci Statutu MV.

Hlavním bodem zasedání bylo projednání Závěrečné zprávy o provádění OP VK, ke které bylo přijato usnesení, ve kterém členové monitorovacího výboru schválili Závěrečnou zprávu o provádění OP VK 2007–2013 a souhlasili s tím, že Řídicí orgán provede aktualizaci údajů Závěrečné zprávy na počátku roku 2017. Zejména půjde o úpravy na základě zjištění z auditů, připomínek Ministerstva financí, připomínek Ministerstva pro místní rozvoj a na základě dalších okolností, které nebyly v době schvalování závěrečné zprávy známy a tudíž do ní nemohly být zapracovány. Veškeré aktualizace provedené v závěrečné zprávě budou ze strany řídicího orgánu zapracovány do změnového listu. Členové monitorovacího výboru souhlasili s tím, aby závěrečná zpráva po provedení této aktualizace byla odeslána Evropské komisi. Řídicí orgán rovněž poté, bez zbytečného odkladu, zašle členům monitorovacího výboru pro informaci upravenou verzi závěrečné zprávy společně se změnovým listem. Členové monitorovacího výboru dále souhlasili, že pokud Evropská komise vznese k zaslané Závěrečné zprávě o provádění OP VK 2007 – 2013 připomínky, může být schválení jejich vypořádání realizováno procedurou per-rollam.

15.8.2016 10:51:36 - aktualizováno 25.5.2017 9:11:02 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
http://www.op-vk.cz/rss.php

 
load