1042051

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Studie a analýzy

Manažerské výstupy z provedených studií a analýz v rámci OP VK.

Průběžná evaluace OP VK

Hlavním cílem Průběžné evaluace bylo vyhodnocení přínosů implementace OP VK podle jednotlivých priorit, tj. jakým způsobem přispěla a přispívá implementace OP VK k plnění cílů prioritních os a cílů relevantních strategických dokumentů, zejména NSRR. V rámci projektu byly rovněž vyhodnoceny synergie s ostatními operačními programy a hodnocení probíhalo napříč všemi typy projektů IPo, IPn a GP.

2.12.2015 11:19:13 | jiri.mikes | Celý článek
 

Evaluace prvních globálních grantů

Cílem této evaluace bylo získání reprezentativních dat, na jejichž základě byla hodnocena relevance (relevance), účelnost (effectiveness), účinnost (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a dopady (impact) intervencí prvních Globálních grantů OP VK. Součástí evaluace je 52 případových studií.

2.12.2015 11:17:53 | jiri.mikes | Celý článek
 

Stanovení hodnot monitorovacího indikátoru OP VK „Uplatnění absolventů podle typu vzdělání“

Analýza měla za cíl zmapovat uplatnění osob, které ukončily počáteční či další vzdělávání 6 měsíců po úspěšném absolvování příslušného typu vzdělání. Měření probíhalo v roce 2013 a v roce 2015.

2.12.2015 11:16:31 | jiri.mikes | Celý článek
 

Most Signifiant Change – děti a žáci se SVP

Kvalitativní evaluace byla zaměřena na dopady intervencí OP VK v oblasti podpory 1.2. Cílem bylo zhodnotit nejvýznamnější plánované i neplánované změny, které dětem a žákům se SVP přinesla intervence OP VK. Evaluace pilotovala evaluační metodu Most Significant Change doplněnou například o Outcome Harvesting, strukturované rozhovory s rodiči žáků se SVP, pedagogy a školními psychology.


2.12.2015 11:15:05 | jiri.mikes | Celý článek
 

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013.

11.6.2014 9:02:26 | petra.horakova | Celý článek
 

Hodnocení vlivu intervencí OPVK na inkluzívní vzdělávání

V rámci evaluace bylo zpracováno hodnocení změny sociálního klimatu ve třídách z hlediska chování a postojů žáků a rodičů k začleňování žáků se SVP, z hlediska praktických zkušeností pedagogů se začleňováním žáků se SVP do běžné výuky, z hlediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, z hlediska služeb pedagogických asistentů a dalších podpůrných opatření v rámci projektů podpořených z OPVK. Součástí hodnocení je také komparativní analýza proinkluzivity platné školské legislativy v přístupu ke vzdělávání žáků s hendikepem v ČR a ve vybraných evropských zemích.

15.4.2014 9:27:14 | petra.horakova | Celý článek
 

Udržitelnost vytvořených partnerství

V rámci evaluace bylo hodnoceno, do jaké míry jsou udržitelné vztahy mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru vytvořené v rámci podpory z OPVK. Byla hodnocena míra udržitelnosti partnerství, resp. podíl počtu partnerství uzavřených v rámci realizovaných projektů, která fungující i po šesti měsících od ukončení podpory z OPVK.

15.4.2014 9:23:30 | petra.horakova | Celý článek
 

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2013. 

13.12.2013 11:52:32 | petra.horakova | Celý článek
 

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012. 

13.12.2013 11:46:19 | petra.horakova | Celý článek
 

Vztah OP VK ke Strategii 2020 a Country Specific Recommendations

Tato interní analýza dokumentuje vztah jednotlivých realizovaných výzev OP VK ke Strategii 2020 a Country Specific Recommendations.

5.6.2013 10:06:50 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
http://www.op-vk.cz/rss.php

 
load