1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Fotogalerie

Zvládneme to_04

Zvládneme to

Název projektu: Zvládneme to Reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3103 Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace Období realizace: 1.9.2011 – 28.2.2014 Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných, kteří se dočasně nemohou vzdělávat ve svých kmenových školách a k zajištění kontinuity vzdělávání jsou proto zařazeni do speciální školy při nemocnici. Zkvalitnění a zefektivnění výuky ve škole při nemocnici bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. V rámci projektu se tak jednotliví vyučující seznámili s programem Smart Notebook, vytvořili v něm digitální učební materiály, které následně využili při své výuce. Díky projektu se mohli hospitalizovaní žáci zapojit do výuky skupinově s využitím interaktivní tabule ve speciálně zařízené třídě, nebo v důsledku svého zdravotního omezení pracovali individuálně na lůžku pomocí přenosného počítače.
 
Škola pro každého_03

Škola pro každého

Název projektu: Škola pro každého - rozvoj rovných příležitostí pro vzdělávání dětí/žáků s autismem Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.05/02.0028 Příjemce dotace: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s Období realizace: 1. 2. 2010 – 1. 2. 2013 Projekt byl zaměřen na komplexní dlouhodobou odbornou pomoc dětem s poruchami autistického spektra (PAS), jejich rodičům a spolužákům, a na podporu pedagogických pracovníků, kteří přicházejí do styku s dítětem či žákem s PAS. Hlavní přínos projektu je v rozšíření nabízených služeb a aktivit a usnadnění přístupu k nim. Díky projektu byly služby provázány v komplexnější celek a slouží tak lépe svému účelu a pomáhají naplnit jeden z cílů organizace, což je podpora a integrace dětí s PAS. V rámci projektu vznikly dva produkty, speciální webové stránky , kde funguje i online poradna, a metodická publikace Příběhy lidí s autismem.
 
STARTTECH_01

STARTTECH – začni s technikou

Název projektu: Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech Reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0103 Příjemce dotace: Technická univerzita v Liberci Období realizace: 01. 08. 2009 – 30. 06. 2012 Cílem projektu bylo podpořit aktivní zájemce o výzkum a vývoj v technických oborech z řad žáků ZŠ a studentů SŠ formou kurzů, seminářů, her, soutěží, a dalších mimovýukových a mimoškolních technických aktivit. Současně také podpořit kvalitní pedagogy a další pracovníky pracující s cílovou skupinou v rámci mimovýukových aktivit, zejména ze ZŠ a SŠ, kteří mají rozhodující vliv na budoucí orientaci studentů, nabídkou kurzů a seminářů, prohlubujících a rozšiřujících jejich znalosti o poslední poznatky z oblasti technických věd a jejich kompetence pro aktivní práci s cílovou skupinou.
 
SPC Jihlava_01

SPC Jihlava

Název projektu: SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.02/01.0007 Příjemce dotace: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Období realizace: 02. 03. 2009 – 29. 02. 2012 Cílem projektu bylo zlepšit zapojení dětí a žáků se zdravotním postižením do počátečního vzdělávání, dále poskytnout metodickou pomoc rodičům těchto dětí a v neposlední řadě také pedagogům, kteří se o tyto děti nebo žáky starají. Pedagogové se naučili využívat metodické materiály a netradiční terapeutické postupy a pomůcky. Rodičům a pedagogům byla poskytována také speciálně pedagogická podpora a nové informace. V rámci projektu bylo realizováno velké množství aktivit a speciálních terapií určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
ZŠ a MŠ Frýdek Místek, Lískovec

Sdružení Tereza

Název projektu: Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Příjemce dotace: Sdružení Tereza Období realizace: 01.11.2011 - 31.10.2014 Cílem projektu bylo podpořit aktivní zájemce o výzkum a vývoj v technických oborech z řad žáků ZŠ a studentů SŠ formou kurzů, seminářů, her, soutěží, a dalších mimovýukových a mimoškolních technických aktivit. Současně také podpořit kvalitní pedagogy a další pracovníky pracující s cílovou skupinou v rámci mimovýukových aktivit, zejména ze ZŠ a SŠ, kteří mají rozhodující vliv na budoucí orientaci studentů, nabídkou kurzů a seminářů, prohlubujících a rozšiřujících jejich znalosti o poslední poznatky z oblasti technických věd a jejich kompetence pro aktivní práci s cílovou skupinou.
 
Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ_01

Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ

Název projektu: Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0052 Příjemce dotace: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní Období realizace: 1.9.2012 - 28.02.2014 Cílem projektu bylo seznámit žáky středních škol Ústeckého kraje s méně frekventovanými jazyky – ruským, francouzským a čínským. Přestože záměrem projektu bylo umožnit žákům poznat tyto jazyky do takové míry, aby po absolvování kurzu rozuměli alespoň základním větám a byli schopni vést jednoduchou konverzaci, měli také výjimečnou příležitost osobně se setkat s odborníky na daný jazyk a naučit se pravidla jednání v cizojazyčném prostředí. V průběhu tří projektových dnů, které byly vyhrazeny každému z jazyku zvlášť, měli zapojení žáci možnost vyzkoušet si také e-learningový program a e-učebnici, díky nimž se látce mohli věnovat i doma. Jedním z výstupů byl i Test multikulturní adaptibility, na jehož základě se např. dozvěděli, do jaké míry jsou schopni spolupracovat s lidmi z odlišného kulturního prostředí. Opravdovým přínosem projektu tak není pouhá skutečnost, že se žáci mohli seznámit s dalším jazykem, ale zejména to, že tímto způsobem získali přehled o tradicích a zvyklostech dané země a pochopili souvislosti, které při osvojování cizího jazyka nemusí být na první pohled patrné.
 
Kultura a umění_04

Kultura a umění

Název projektu: Kultura a umění od první třídy – KOPT Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0002 Příjemce dotace: JOB MARKET s.r.o. Období realizace: 01. 01. 2011 – 30. 04. 2012 Hlavním cílem projektu, který se zaměřil na žáky 1. stupně ZŠ v ÚK, bylo budování vztahu ke kultuře již v raném věku, což je základním předpokladem k vnímání kultury v dospělosti a k zajištění kulturnosti celého národa. Otevřít žákům dveře do světa hudby, divadla a výtvarného umění je zejména v dnešní době velmi důležité a je významnou prevencí před nežádoucím vyplněním jejich volného času (kriminalita, drogy, povalečství).
 
Sova OP VK

Budoucnost je ve vzdělání – mediální kampaň k prezentaci přínosů OP VK

V období od 3. února do 30. dubna 2014 realizuje Řídicí orgán OP VK komplexní výsledkovou komunikační kampaň k prezentaci přínosů OP VK. Hlavním cílem kampaně je prohloubit povědomí veřejnosti o podporovaných aktivitách a reálných přínosech programu, informovat o konkrétních projektech realizovaných v rámci OP VK a o praktických dopadech na jejich uživatele. Kampaň probíhá formou tištěné inzerce ve vybraných celostátních a regionálních periodikách, včetně online bannerové reklamy. Průvodním motivem kampaně je symbol sovy s logem OP VK. Součástí fotodokumentace jsou tak všechny vytvořené inzertní články k vybraným projektům OP VK, a to v podobě, v jaké byly/jsou nebo budou zveřejňovány ve výše uvedených periodikách.
 
Biologická medicína_03

Biologická medicína

Název projektu: Vytvoření a rozvoj týmu zaměřeného na výzkum a výuku v oblasti medicínské biologie Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0361 Příjemce dotace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Období realizace: 17. 09. 2010 – 31. 08. 2013 Projekt se zaměřil na inovaci studijních oborů Biomedicínská laboratorní technika a Klinická biologie, které jsou vyučované na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Do studijních plánů těchto oborů se postupně zařadila výuka metod preklinického a klinického výzkumu. Výuka je vedena formou teoretické i experimentální práce a je podpořena úzkou spoluprací s partnery projektu. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze specializovaných diagnostických a farmaceutických laboratoří. Zároveň se studentům umožnila praxe v laboratořích partnerů, tzn. potenciálních zaměstnavatelů. Součástí projektu bylo i vzdělávání členů realizačního týmu formou intenzivních kurzů, a to především v oblasti biologie nádorů, nádorové a infekční imunologie.
 
 
10.10.2013 13:53:28 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load