1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ex-post evaluace programů politiky soudržnosti 2007-2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013. Zakázka k provedení tohoto hodnocení byla zadána ze strany DG REGIO společnostem KPMG a Prognos. 

Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online zde:

ODKAZ NA ONLINE DOTAZNÍK

Dotazníkové šetření bylo zveřejněno rovněž na internetových stránkách DG REGIO:

DOTAZNÍK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH DG REGIO

Cílem tohoto průzkumu je shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů, kterými jsou řídicí orgány, zprostředkující subjekty, členové monitorovacích výborů, auditní orgán, příjemci podpory, poradci (pomáhající žadatelům nebo provádějící hodnocení), akademici a další zainteresované subjekty, které by mohly mít zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém.

Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.

Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí: respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat. V dotazníku je možné se snadno orientovat a je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu.

S cílem zvýšit počet odpovědí a tím i úspěšnost dotazníkového šetření žádáme jménem realizátorů projektu příjemce dotace z OP VK o vyplnění online dotazníku.

Toto hodnocení, včetně tohoto dotazníkového šetření, napomůže tvůrcům politik EU navrhnout budoucí implementační systém tak, aby byl více přizpůsoben potřebám příjemců a potřebám dalších subjektů zapojených do implementace politiky soudržnosti.

26.6.2015 13:47:22 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load