1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Finální konverze nápočtových a rozpadových pravidel monitorovacích indikátorů v informačním systému Benefit7

Vážení příjemci,

chtěli bychom Vás informovat, že 26.9.2011 byly provedeny finální konverze nápočtových a rozpadových pravidel monitorovacích indikátorů v informačním systému Benefit7. Cílem těchto konverzí bylo zajistit plně automatické načítání dosažených hodnot indikátorů v elektronických monitorovacích zprávách.

V rámci výše uvedených konverzí došlo také k doplnění „doplňkových“ monitorovacích ukazatelů podle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) 1828/2006; Povinnost příjemců vykazovat indikátory podle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) 1828/2006 v monitorovacích zprávách vychází z požadavku EC – DG Emloyment*. Tato povinnost platí v rámci OP VK pro projekty realizované ve výzvách, které byly vyhlášeny po 31. 12. 2010.

Výčet těchto indikátorů naleznete v Metodice monitorovacích indikátorů v kapitole č. 4 Monitorovací indikátory jednotlivých oblastí podpory na ). Jsou označeny kurzívou a čtyřmístným kódem. V tabulkách je u každého indikátoru uvedena specifikace a způsob doložení jejich plnění (pro indikátory sledované dle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) jde o čestné prohlášení).  V tabulkách nechybí ani informace z jakých zdrojů je možné patřičné údaje dohledat. Jedná se o indikátory statistického a informativního charakteru, žadatel se k plnění jejich cílových hodnot nezavazuje v právních aktech a tudíž jejich nenaplnění nebude sankcionováno. 

S touto úpravou se na Vašich rozpracovaných monitorovacích zprávách při spuštění funkce Kontrola či Finalizace objevuje hláška „BN7-273538: Došlo k datovým změnám, které vyžadují aktualizaci dat. Proveďte nové načtení dat (tlačítko Načíst data z Monit7+). Pokud i poté problém nezmizí, kontaktujte prosím kontaktní osobu vyhlašovatele výzvy.“ Aby bylo možné zprávu finalizovat, je nutné spustit funkci Načíst data z Monit7+ -> v tomto případě nedojde k přepsání datového obsahu na Vašich zprávách. Poté se data synchronizují a monitorovací zprávu v pořádku můžete finalizovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na své kontaktní pracovníky Řidícího orgánu či zprostředkujících subjektů.

S pozdravem a přáním pěkného dne

pracovníci Odboru řízení OPVK

30.9.2011 8:09:18 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load