1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace Řídicího orgánu OP VK příjemcům, týkající se možnosti požádat o úpravu sankcí za porušení podmínek pro zadávání veřejných zakázek

V návaznosti na změnu předpisů na úrovni EU i České republiky, týkající se sankcí za pochybení při zadávání veřejných zakázek, upozorňuje Řídicí orgán OP VK příjemce na možnost požádat o úpravu sankcí stanovených v právních aktech o poskytnutí dotace.

V návaznosti na rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým byly vydány „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se uplatní u výdajů financovaných Evropskou unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek“, a dále v návaznosti na vydání aktualizované verze „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“ Ministerstvem pro místní rozvoj, která nabyla účinnosti dne 1. 6. 2014, oznamuje Řídicí orgán OP VK příjemcům finanční pomoci z OP VK, že v právních aktech vydávaných po 1. 6. 2014 budou upraveny sankce za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek tak, aby korespondovaly s výše  uvedenými dokumenty.

Nový přístup představuje především zmírnění sazeb za některá pochybení a sjednocení nastavení sankcí pro zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. a pro zakázky nespadající pod aplikaci tohoto zákona. S aktualizovanými sazbami za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se můžete seznámit v přiloženém dokumentu: ikona souboruAktualizované sankce za pochybení při zadávání veřejných zakázek OP VK, uplatňované v právních aktech o poskytnutí dotace od 1. 6. 2014.

Sankce za porušení rozpočtové kázně je stanovována vždy dle příslušného ustanovení právního aktu, platného ke dni neoprávněného použití poskytnutých prostředků, tj. v případě identifikace pochybení ve výběrovém/zadávacím řízení na dodavatele ke dni úhrady plnění (vzešlého z chybně provedeného výběrového/zadávacího řízení) z poskytnutých prostředků na realizaci projektu.

U příjemců, kterým byla dotace poskytnuta v dřívějším období a kteří mají v právním aktu uvedeny sankce za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek způsobem, který nezohledňuje výše uvedené dokumenty (tj. jedná se o právní akty vydané před 1. 6. 2014), bude sankce stanovena v souladu s původními sazbami uvedenými v právním aktu. U těchto příjemců může být nový přístup zohledněn pouze jedním z následujících způsobů:

  • Příjemci dotace v případě individuálních projektů v souladu s § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a příjemci dotace v případě grantových projektů v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mohou, pokud bude vyměřená sankce vyšší, než kterou Řídicí orgán aktuálně stanovuje, požádat příslušný orgán finanční správy o prominutí nebo částečné prominutí odvodu a případného penále.  Tyto orgány pak při rozhodování o promíjení zohlední výše uvedené dokumenty.
  • Příjemci obou typů projektů mohou požádat poskytovatele o změnu právního aktu (Rozhodnutí, Smlouvy, Opatření VŘ) spočívající v úpravě sankcí za porušení pravidel při realizaci veřejných zakázek tak, aby byly zohledněny výše uvedené dokumenty. Aktualizované sankce pak budou uplatněny v případě identifikace pochybení při zadání veřejné zakázky na ty případy, kdy došlo k úhradě plnění (vzešlého z chybně provedeného výběrového/zadávacího řízení) z poskytnutých prostředků na realizaci projektu po změně právního aktu.

Příjemci Individuálních projektů naleznou vzor žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace zde ikona souboruVzor Žádost o změnu právního aktu, příjemcům grantových projektů doporučujeme kontaktovat jejich poskytovatele dotace – Zprostředkující subjekt – kraj.

3.7.2014 9:52:43 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load