1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Metodika přepočtu úvazku dle pravidla 1,5 úvazku

V souvislosti s častými dotazy příjemců k pravidlu uvedenému v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK: „Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Tato skutečnost je dokládána čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu, nebo samostatným prohlášením.“, tzv. pravidlu 1,5 úvazku, vydal Řídící orgán OP VK oficiálního stanovisko a metodiku přepočtu úvazků zaměstnanců na projektu.

V prvé řadě je nutné zmínit oprávněnost požadavku na dodržení limitu 1,5 úvazku – v OP VK je toto stanoveno nad rámec Zákoníku práce. Zákoník práce sice neomezuje počet úvazků jednoho pracovníka, ale pro řádné vykonávání činností lze předpokládat určité hranice. Je v kompetenci každého řídicího orgánu takovou nebo obdobnou podmínku stanovit a to specificky s ohledem na typ projektů a příjemců. V OP VK je stanovena záměrně tak, aby pracovní pozice vznikající v souvislosti s realizací projektů nebyly soustřeďovány jen u určité skupiny pracovníků, kde by se kumulovaly, ale aby příležitost zapojit se do realizace projektu OP VK byla dostupná větší skupině pracovníků a aby úvazky nebyly nadsazené a odpovídaly náročnosti.

Každý realizátor projektu musí při podávání projektové žádosti zvážit, zda má k dispozici potřebný realizační tým pro realizaci projektu, pro který si podává žádost. V případě že kapacity nejsou dostačující, musí uvažovat i o tom, že rozšíří realizační tým o nového zaměstnance.

Uvedené pravidlo musí být dodrženo po celou dobu realizace projektu. Fakticky se splnění posuzuje podle uzavřených smluv/dohod, nikoliv podle hodin vykázaných na pracovních výkazech jednotlivých pracovníků.  Posuzují se úvazky pracovních poměrů a v případě DPČ a DPP se posuzuje období, na které je dohoda uzavřena a porovnává se s fondem pracovní doby za toto období. Výsledkem je určení průměrného měsíčního úvazku, který se pak sčítá za všechny pracovně právní vztahy.

Příklady výpočtu jsou uvedeny v příloze s názvem Přepočet úvazků zaměstnance.xls.  V případě, že bude zjištěno nedodržení pravidla,  se nezpůsobilým stane jakýkoliv mzdový výdaj pracovníka za období, ve kterém k porušení došlo.

V ojedinělých případech může nastat situace, že pracovně právní vztah nezačíná či nekončí přesně se začátkem/koncem měsíce. Potom se tato skutečnost musí zohlednit analogicky tak, aby případná nezpůsobilost výdaje byla vztažena jen na část měsíce, kdy fakticky k porušení došlo.

Kontrolují se uzavřené smlouvy/dohody v rámci projektu a čestné prohlášení pracovníka, že je v souladu s tímto požadavkem (buď jako součást výkazu práce, nebo na samostatném dokumentu).

Přílohy:

ikona souboruPřepočet úvazků zaměstnance.xls

 

8.3.2011 11:03:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load