1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Nutnost dodržování principu 3E

Na základě zjištění auditu Evropské komise apeluje Řídicí orgán OP VK na příjemce dotací, aby při nákupu zařízení a vybavení dodržovali pravidlo přiměřenosti výdajů neboli princip 3E. Přiměřeností se v této souvislosti rozumí dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností (3E) výdajů.

Hospodárné je takové použití veřejných prostředků, které vede k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Efektivní je pak takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. A konečně účelné je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů. Současně musí být výdaj časově způsobilý. Z hlediska časové způsobilosti je třeba vždy posoudit, zda se náklad vztahuje k období realizace projektu. Výdaje nesplňující výše uvedené principy nebudou uznány způsobilými navzdory tomu, že budou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu.

Při uskutečňování výdajů není vždy možné nárokovat celkovou hodnotu nakoupeného zboží, tedy 100 procent pořizovací ceny, ale pouze poměrné výdaje odpovídající míře využití zařízení a vybavení pro účely projektu. Jestliže je tedy nakoupené zařízení a vybavení využíváno i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s aktivitami projektu (například pro běžnou činnost příjemce), nebo není z jiných důvodů využíváno pro projekt v plné míře, způsobilá je pouze poměrná část těchto výdajů. Zbývající část musí příjemce uhradit ze svých prostředků.

Zejména se jedná o nákup zařízení a vybavení pro realizační tým projektu. Nárokovat lze pouze výši výdajů, která je přiměřená výši úvazků členů realizačního týmu (dle právního aktu), kteří zařízení či vybavení používají. Úvazky členů realizačního týmu lze však sčítat a nárokovat výdaje v návaznosti na celkový součet úvazků členů realizačního týmu, kteří s tímto vybavením či zařízením v projektu pracují.

Nákup zařízení a vybavení na konci realizace projektu je akceptovatelný pouze s jasnou návazností na využitelnost v projektu a nezbytnost pro naplnění jeho cílů. Je třeba prokázat vazbu na aktivity probíhající v samotném závěru projektu, potřebnost pro jeho ukončení a podobně. V těchto případech může být vyhodnocena jako způsobilá pouze poměrná část výdajů, a to úměrně k délce trvání projektu či relevantní klíčové aktivity. 
22.6.2015 8:03:16 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load