1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Metodický dopis č. 1 Tvorba ŠVP a OP VK

Metodický dopis č. 1 Tvorba školních vzdělávacích programů a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, platný od 9. dubna 2008. Dopis je platný pro projekty, kterým byl vystaven právní akt před nabytím platnosti Prováděcího dokumentu verze k 6. 11. 2009.

Tvorba školních vzdělávacích programů z OP VK

Pokud zavádění kurikulární reformy, tzn. přechod na výuku podle školního vzdělávacího programu (dále jen „ŠVP") bude pojato jako inovační proces, poté je možné dané aktivity spojené s implementací kurikulární reformy podpořit prostřednictvím finančních prostředků OP VK.

ŠVP je povinným dokumentem, který je stanoven školským zákonem a ředitel školy odpovídá za jeho přípravu i realizaci. Tímto vymezením je dána povinnost vytvořit vlastní vzdělávací program dané školy v rámci státem stanovených pravidel. Za inovativní proces proto nelze považovat takový přístup, v němž tvorba ŠVP je jeho výstupem. V takovém případě není tvorba ŠVP způsobilou aktivitou k podpoře z OP VK.

Aktivity podporující inovační proces při zavádění ŠVP

Projekty zaměřené na implementaci ŠVP mohou zahrnovat následující aktivity, např.:

 • Autoevaluace a vytváření nástrojů hodnocení školy za účelem dalšího šíření informací;
 • Podpora týmové spolupráce (teambuilding);
 • Vytváření sociálního partnerství/studií potřeb regionálního trhu práce ve vztahu k oboru;
 • Modernizace školních kurikulárních dokumentů;
 • Podpora procesu začleňování průřezových témat a dalších oblastí (finanční gramotnost, ICT gramotnost) do ŠVP;
 • Pilotáž vytvořených kurikulárních dokumentů v rámci reálného vyučování vlastní, příp. i partnerskou školou (výstupem budou zprávy z ověřování, nelze však proplácet vlastní výuku);
 • Spolupráce na tvorbě metodiky s dalšími školami v regionu, vzájemné hospitace, tvorba projektů
 • Metodika práce se školními parlamenty;
 • Škola jako komunitní centrum;
 • Tvorba učebních materiálů a pomůcek;
 • DVPP podporující tvorbu ŠVP, týmovou spolupráci, moderní vyučovací metody;
 • Školení a přenos zkušeností k jednotlivým vzdělávacím oborům (metody a formy práce, např. modelové experimenty přírodovědných předmětů, finanční gramotnost, ICT gramotnost) a průřezovým tématům.

Tento výčet aktivit není vyčerpávající ani obligatorní.

26.6.2008 1:06:52 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:34 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load