1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 28 (2.kolo) , který se konal dne 6. 2. 2012 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

Materiály ke stažení ze Semináře pro příjemce finanční podpory z OP VK, výzvy 28 (2.kolo), který se konal dne 6. 2. 2012 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro.

ikona souboruVěcná část- 6.2.2012.pdf

ikona souboruFinanční část - 6. 2. 2012.pdf

Dotazy a odpovědi: 

 Znění dotazu: V případě, že bude faktura vystavena v poslední den doby realizace projektu se splatností do 14 dnů, je možné tyto výdaje zahrnout do závěrečné žádosti o platbu.

Dle Příručky pro příjemce verze 5 platí:

„Výdaje prokazatelně související s realizací projektu, uskutečněné až po ukončení realizace projektu – např. mzdy nebo výdaje na místní kancelář, audit a další výdaje

projektu, které budou uhrazeny až po ukončení realizace projektu, jsou způsobilé, pokud budou prokázány jako skutečně vynaložené způsobilé výdaje v závěrečné

zprávě a v závěrečném vyúčtování projektu. Výjimkou jsou pouze odpisy, u nichž nemusí být splněno kritérium data uskutečnění výdaje (pokud spadají mezi způsobilé

výdaje).“

 Dále platí, že:

„Výdaje spojené s pořizováním zařízení a vybavení, příp. spotřebního materiálu, které jsou realizovány v období krátce před ukončením projektu, musejí být prokazatelně

využité pro práci s cílovou skupinou nebo musí prokazatelně sloužit pro dokončení realizace projektu nebo jeho závěrečného vypořádání. Pokud zařízení, vybavení nebo

spotřební materiál pro realizaci projektu nebudou zakoupeny s dostatečným časovým předstihem před ukončením projektu či nebudou prokazatelně nutné pro ukončení

projektu (bude se jednat o neopodstatněný výdaj), nebude poskytovatelem podpory tento výdaj uznán jako způsobilý, i když je součástí schváleného rozpočtu projektu.“

7.2.2012 11:02:38 - aktualizováno 9.2.2012 3:02:15 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load