1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

OP VK na televizních obrazovkách a v rádiu!

Dne 1. září 2015 odstartovala kampaň k propagaci přínosů a výsledků investic z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který podpořil přes 11 tisíc vzdělávacích projektů za více než 51 miliard korun.

Jistě jste v uplynulých měsících zaznamenali vyhlášení dvou výzev (56 a 57), které se zaměřily na podporu základních a středních škol v České republice v rámci výuky cizích jazyků, přírodovědných i technických oborů a čtenářské gramotnosti.

Vedle toho Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ŘO OP VK) připravil na závěr posledního roku realizace i komplexní mediální kampaň využívající nástroje masové komunikace (TV, rozhlas a internet), čímž uzavře své propagační aktivity směrem k široké veřejnosti. O další rozvoj vzdělanostní společnosti z prostředků Evropské Unie se bude nyní starat Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním a společným motivem kampaně je posílit zájem české veřejnosti o vzdělávání s akcentem na podporu technických a přírodovědných oborů a samozřejmě také upozornit na často přehlíženou skutečnost, že Evropská unie nemalou měrou finančně přispívá právě na zvyšování kvality našeho vzdělávacího systému a na tvorbu účinnějšího systému celoživotního učení. To mj. napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost země ve světovém měřítku a zvyšuje uplatnitelnost jednotlivců na trhu práce.

S tím souvisí snaha ŘO OP VK vyzdvihnout kvalitní vzdělání a vzdělávání, které napomáhá jednotlivcům rozvíjet své schopnosti, otvírá dveře, umožní jim vyniknout, a současně připomenout zdánlivě banální fakt, že neméně důležitá je i vlastní píle a vytrvalost.

Takto zaměřená kampaň vychází z dlouhodobých komunikačních cílů ŘO a závazků vůči EU a nepřímo navazuje na kampaň z počátku roku 2014, která se zaměřila zejména na prezentaci vybraných projektů prostřednictvím tištěných médií.

Doprovodným cílem kampaně v její online části je více rozšířit povědomí o Databázi výstupů projektů OP VK, jejímž smyslem a hlavním posláním je volné šíření vzdělávacích materiálů, které byly vytvořeny v projektech podpořených z OP VK, a zajištění jejich většího praktického využití pro účely vzdělávacího systému ČR.

Kampaň realizuje ŘO OP VK ve spolupráci s řádně vysoutěženou mediální agenturou, která vzešla z otevřeného výběrového řízení.

4.9.2015 9:54:31 | jiri.mikes
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load