1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evropské peníze umožní větší rozvoj žáků ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská

Valašský deník zveřejnil 8. 4. 2010 článek Mgr. Dagmar Šimkové, ředitelky školy ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská.

Na ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská jsme v únoru letošního roku zahájili realizaci projektu financovaného v rámci globálního grantu CZ. 1.07/1.2.08 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Finanční prostředky získané z projektu „Vše souvisí se vším" umožní vybavit pracoviště pro zavedení školního psychologa, speciálního pedagoga logopeda, lektora grafomotoriky a rehabilitačního pracovníka na škole. Tato nově zavedená pracoviště budou poskytovat služby žákům naší školy, jejich rodičům, pedagogům a vychovatelům při řešení jejich problémů a přispívají k výměně zkušeností s ostatními odborníky.

Cílem projektu je individuální a skupinová terapeutická, diagnostická, konzultační a poradenská činnost, vedení rodiny v krizi, kariérové poradenství, odborná péče pro žáky s poruchami chování, zjišťování předpokladů pro školní docházku. Důležitým cílem je také systematické připravování našich žáků k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu, odstraňování jazykového handicapu a tím předchází případným neúspěšným začátkům při nástupu do 1. ročníku ZŠ. Speciální pedagog pomáhá odstraňovat deficity v dílčích funkcích, obtíže ve čtení, psaní a počítání.

Projektové peníze pomohou s prvopočátečním vybavením poradenského pracoviště, se zakoupením velmi drahých psychologických testů pro psychologa a dalšími pomůckami potřebnými pro všechny klíčové aktivity nutné pro žáky naší školy. Dále umožní další vzdělávání pedagogického sboru, seznamování s novými trendy v oboru speciální pedagogiky, psychologie a rehabilitace.

Propagací a informovaností veřejnosti chceme vyzdvihovat náročnou práci pedagogického sboru, ale také splatit historický dluh zdravotně postiženým osobám, dát jim stejné šance jako mají ostatní děti a žáci.

12.4.2010 12:04:55 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load