1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MODERNÍ VYUČOVÁNÍ: EU peníze školám

13. května 2010 otiskl časopis Moderní vyučování rozhovor s Janem Vitulou, vrchním ředitelem sekce řízení operačních programů EU na MŠMT.

Rozhovor s Ing. Janem Vitulou, vrchním ředitelem sekce řízení operačních programů EU

Cílem projektu EU peníze školám je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Na vaše dotazy odpovídal Ing. Jan Vitula.

* Komu je tato podpora určena?

Oprávněným žadatelem o finanční podporu z OP VK je právnická osoba vykonávající činnost základní školy řádně zapsaná ve školském rejstříku mimo území hlavního města Prahy. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci takovéto školy.

* O kolik peněz se jedná celkem a o kolik peněz v průměru může žádat jedna škola?

Do nové oblasti podpory 1.4 bylo alokováno 4,5 miliardy Kč. Tato částka byla rozpočítána mezi všech cca 4 000 základních škol tak, aby se finanční prostředky dostaly skutečně na každou z nich, pokud podá žádost. Jedna škola pak může získat dotaci podle vzorce 300 000 Kč + (4 300 Kč * počet žáků školy). Z toho tedy plyne, že maximální výše částky se odvíjí od velikosti školy. Minimální výše finanční je 300 000 Kč.

* Jaké je časové rozpětí této nabídky? Kdy se žádosti o peníze uzavírají?

Projekty bude možné podávat průběžně od vyhlášení výzvy až do jejího ukončení, tj. do 20. 12. 2012. Výzva bude vyhlášena po uvedení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) předpokládá, že se tak stane v průběhu května.

* Jakou podporu nabízíte pražským školám?

Pro školská zařízení v Praze připravilo MŠMT rozvojový program ve vzdělávání „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy". Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu může právnická osoba využít na nákup učebních a kompenzačních pomůcek neinvestičního charakteru, které budou využívány v základním vzdělávání. Zástupci všech pražských škol byli o projektu informováni.

* Vraťme se k projektu EU peníze školám, kde jsou šablony uloženy a kolik jich celkem je?

Šablon je celkem 22 a jsou zaměřeny na sedm tematických oblastí. Jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4, která bude zveřejněna na ofi ciálních stránkách MŠMT (www.msmt.cz) během května, nejpozději s vyhlášením výzvy. Účastníci seminářů obdrželi pracovní verzi šablon. Pro ty, kteří se seminářů ještě nezúčastnili, je k dispozici prezentace ze seminářů na webu MŠMT: odkaz. Aktuální verze šablon jsou zveřejněny taktéž na webu www.msmt.cz v sekci EU peníze školám, v podsekci Dokumenty ke stažení.

* Na jaké činnosti lze peníze použít?

V každé z oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále byly vytvořeny šablony podporující integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu.

* Modelový příklad pro školy - šablona č. I/1:

Škola zjistí velké rozdíly mezi úrovní čtenářské a informační gramotnosti jednotlivých žáků 1. stupně. Rozhodne se výuku individualizovat, rozdělí žáky podle dosažené úrovně čtenářské a informační gramotnosti do dvou skupin. Realizací výuky žáků v menších skupinách, která bude metodicky přizpůsobena schopnostem žáků a jejich individuálním potřebám, docílí škola zlepšení čtenářské a informační gramotnosti žáků. Dosažení cíle bude zajištěno uspokojivým výsledkem výstupního testování žáků, které potvrdí prokazatelný rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u obou skupin žáků 1. stupně ZŠ.

* Jakým způsobem škola pomocí šablon sestaví projekt?

Smyslem šablon je ulehčit a zjednodušit základním školám dosažení na dotaci a realizaci jejich projektů. Proto byly MŠMT ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro pedagogiku vytvořeny šablony klíčových aktivit. Každá šablona má předdefinované výstupy, které škola musí v rámci projektu naplnit, a splnit tak účel dotace. Výstupem je např. pedagog, který absolvoval kurz dalšího vzdělávání, odučené hodiny nebo nově vzniklé vzdělávací materiály. Zároveň každá šablona na základě analýzy oceněna a nese konkrétní finanční hodnotu. Žadatel pak vybírá z portfolia šablon klíčové aktivity, které chce realizovat, až do maximální výše dotace. Celkový součet hodnot šablon tedy nesmí přesáhnout maximální výši dotace, na kterou má jedna konkrétní škola nárok.

* Kdy lze o dotaci zažádat a jak?

Škola může podat žádost po vyhlášení výzvy. Nejprve vypracuje tzv. Projektový záměr, jenž slouží k určení prioritních oblastí, které je možné pomocí poskytnutých finančních prostředků zlepšit. Projektový záměr není součástí žádosti, ale pomáhá ke vhodnému výběru šablon. Poté škola
vyplní prostřednictvím aplikace Benefi t 7, zpřístupněné na www.eu-zadost.cz, projektovou žádost a odešle ji na MŠMT.

* Peníze může škola získat dopředu, nebo musí použít vlastní prostředky a náklady na aktivity jí budou zpětně propláceny?

Zahájení čerpání dotace závisí na datu předložení žádosti a na délce schvalovacího procesu (schvalovací proces u těchto projektů bude probíhat zhruba tři měsíce). Po schválení projektu bude příjemci předložen závazný právní akt „Rozhodnutí o poskytnutí dotace". Statutární zástupce školy Rozhodnutí akceptuje a tím je projekt považován za zahájený (pokud není v Rozhodnutí uvedeno datum pozdější) a výdaje na projekt se stávají způsobilými. Finanční prostředky jsou příjemci poskytovány ve dvou zálohových platbách. První záloha ve výši 60 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu bude příjemci odeslána do 30 dnů od data přijetí akceptace poskytovatelem. Druhá záloha ve výši 40 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu bude příjemci odeslána po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. K uvolnění druhé platby může dojít dříve, a to v případě, že příjemce v první monitorovací zprávě prokáže naplnění minimálně 40 % výstupů projektu. Škola tak obdrží dotaci dopředu.

* Kam se může škola obrátit o pomoc s vyplnění žádosti?

Pokud si škola neví rady, může se obrátit na bezplatnou informační linku 800 228 229 nebo emailovou adresu esf@msmt. cz. NIDV pořádá workshopy a školení v jednotlivých krajích. Žadatelé také mohou využít individuální konzultace v regionálních centrech ČŠI. Podrobnosti o workshopech a konzultačních hodinách naleznete na webu MŠMT: odkaz.

* Může škola žádat o finanční příspěvek jen v jedné šabloně, nebo pro více projektů najednou?

Škola může podat pouze jeden projekt, který je složen z více vybraných šablon klíčových aktivit.

* Pokud některé školy tuto nabídku nevyužijí, jak se použijí nevyčerpané peníze? Budou nabídnuty k dočerpání ostatním školám?

Po ukončení této výzvy proběhne revize a analýza a poté se případně vyhlásí nová výzva se zbývající alokací, do které se budou moci opět přihlásit všichni oprávnění žadatelé.

* V jakém případě bude žádost školy zamítnuta? Na jaké omyly při žádosti by si měl žadatel dát pozor?

Tvorba projektové žádosti je velmi jednoduchá, předpokládají se chyby pouze formálního charakteru. Na ty bude žadatel upozorněn a vyzván k nápravě.

* Bude-li škole žádost zamítnuta, může žádat o podporu opětovně ve stejném projektu, upraví-li projekt?

Škola projekt sama nevymýšlí, vše je již nadefinováno v jednotlivých šablonách. Proto ani nehrozí, že by byl projekt zamítnut z důvodu špatně popsané žádosti.

* Jak bude škola přesně dokladovat správné a účelné použití prostředků?

Škola bude prokazovat naplnění výstupů, ke kterým se zavázala výběrem šablon klíčových aktivit.

* Jaké kontrolní mechanismy MŠMT využije? Bude MŠMT nebo zřizovatel školy kontrolovat stav projektů v průběhu realizace?

Škola bude v průběhu realizace projektu předkládat monitorovací zprávy (jednou za šest měsíců), kterými bude informovat o průběhu naplňování výstupů a zároveň je bude dokládat. Kromě toho budou na základě analýzy rizik na vybraném vzorku projektů provedeny ze strany poskytovatele dotace kontroly na místě. Předmětem těchto kontrol bude zejména ověření souladu výstupů a indikátorů deklarovaných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem a dodržováním pravidel stanovených příručkou. Další kontroly, které budou provedeny na projektech, bude zajišťovat v rámci své kontrolní činnosti Česká školní inspekce. Konkrétní požadavky prokazování výstupů jsou uvedeny vždy v každé šabloně. Jedná se např. o kopie třídních knih, vytvořených vzdělávacích materiálů, doložení získaných certifi kátů nebo pracovních smluv.

* V jakém případě může dojít k zastavení čerpání dotací, a může taková situace nastat?

Taková situace může nastat v případě nenaplnění účelu dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje jako naplnění účelu dotace prokázání výstupů v minimální hodnotě 50 % rozpočtu. V případě, že tuto podmínku příjemce dodrží, ale nenaplní všechny plánované výstupy, dojde pouze ke krácení částky dle skutečného počtu dosažených výstupů. Příklad: Pokud naplní pouze 82 % výstupů z každé šablony, bude muset částku připadající na zbývajících 18 % výstupů vrátit poskytovateli.

* Nemůže nastat situace, že za využití této finanční podpory škola odstartuje projekt, který však po vyčerpání dotace nebude moci nadále financovat a bude jej muset ukončit?

Projekt musí být ukončen do 30 měsíců od začátku jeho realizace a v tomto období škola hospodaří s finančními prostředky z dotace. Zřejmě se ale ptáte na udržitelnost projektu. V rámci podpory 1.4 není nastavena. Udržitelnost ovšem spočívá ve vytvoření nových materiálů, užívání pořízených pomůcek, zvýšení kvalifi kace pedagogů a v možnosti vyzkoušet, zda nastavené výstupy jsou efektivní a zda chce škola vytyčené cíle následovat i nadále a využít při tom načerpané zkušenosti.

* Počítáte s finálním vyhodnocením všech ukončených projektů, a budou ty nejlepší zveřejněny?

Ano, počítáme s vypracováním analýzy. Nejlepší projekty budou zveřejněny na webu.

14.5.2010 12:05:00 - aktualizováno 25.5.2010 11:05:39 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load