1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

31. března 2010 vyšel v Nymburském deníku článek Projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jehož autorem je RNDr. Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Nymburk.

Gymnázium Nymburk se dlouhodobě a úspěšně snaží získávat finanční prostředky z evropských fondů na podporu vlastních koncepčních záměrů. Po projektu MONITOR, který byl dokončen v roce 2008 a který byl podpořen částkou cca 1,5 milionu korun z Evropského sociálního fondu, zpracovalo vedení školy další čtyři projekty, kterými se škola ucházela o grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tři z podaných projektů byly úspěšné a v konkurenci dalších asi 250 podaných projektů byly řídícím orgánem schváleny k realizaci a byla pro ně schválena podpora v celkové výši cca 11,5 milionu korun. Počtem schválených projektů i výší částky, kterou škola na jejich realizaci získala, je z celokrajného pohledu Gymnázium Nymburk jednoznačně nejúspěšnější školou.

Práci na všech projektech vyučující školy zahájili na přelomu roku 2009 a 2010. Všechny tři projekty nejenže významně pozitivně ovlivní vzdělávací program školy a rozšíří možnosti práce v hodinách v podstatě ve všech předmětech, ale díky plánovaným projektovým produktům pomohou i dalším školám.

Projekt „Integrace ICT a Geologie ve školním vzdělávacím programu Gymnázia Nymburk" je podpořen částkou více než 5 milionů korun. Cílem tohoto projektu je vytvoření materiálních i personálních podmínek pro začlenění práce s výpočetní technikou v podstatě do všech předmětů. Díky tomu se zvýší schopnosti absolventů školy využívat v praxi ICT. To jim následně usnadní další studium na vysokých školách. Projekt se opírá o několik klíčových aktivit. Jednou z nejdůležitějších je detailní proškolení celého pedagogického sboru v práci s administrativním softwarem. Znalosti získané v kurzech pak učitelé budou využívat při práci v hodinách. Další aktivity směřují k vytvoření metodických materiálů pro využití ICT techniky v hodinách a pracovních listů pro žáky. Metodika bude zpracovaná tak, aby začlenění práce s výpočetní technikou do hodin přirozeně vycházelo z probíraných témat. Aby se tento záměr podařilo naplnit, je nutné modernizovat vybavení. Právě díky finanční podpoře z OPVK budou pořízeny např. digitální mikroskopy, sady čidel pro měření veličin v chemii, žákovské notebooky do laboratoří biologie a chemie, počítače a notebooky do učeben českého jazyka, pomůcky pro zeměpis... Velká pozornost bude věnovaná i další aktivitě, kterou je vytvoření sofistikovaného školního intranetu a nových webových stránek školy.

Kromě integrace ICT řeší projekt jako samostatnou část i integraci geologie do hodin biologie a zeměpisu. Geologie je oborem, jehož výuku je možné velmi dobře postavit na praktických činnostech. To je právě dalším cílem projektu. V průběhu projektu projdou vyučující zeměpisu a biologie školením odborně a metodicky zaměřeným na učivo geologie a připraví obsah týdenního kurzu pro žáky, v němž se následně v dalších letech bude geologie vyučovat. I v tomto případě poslouží prostředky z OPVK na materiální vybavení pro všechny činnosti, kterým se budou žáci na geologických kurzech věnovat. Projekt „Rozšířená výuka francouzštiny jako brána k výuce dějepisu ve francouzštině" je podpořen částkou téměř 2,5 milionu korun. Díky tomuto projektu škola bude moci realizovat nové aktivity, které pomohou zvýšit jazykové dovednosti studentů na takovou úroveň, aby mohli následně studovat nejazykový předmět, dějepis, ve francouzštině.

Novými aktivitami v rámci výuky budou hodiny se zahraničním lektorem, jehož úkolem bude upevňování osvojených komunikačních dovedností a vícedenní jazykové pobyty v Rokytnici nad Jizerou pro studenty sekundy. Budetaké založen frankofonní klub, díky jehož činnosti se studenti blíže seznámí s francouzskými osobnostmi a frankofonními reáliemi. Ve škole vznikne kvalitní francouzská knihovna a databáze, do které budou ukládány nově vzniklé metodické materiály pro výuku. Škola bude v rámci projektu rozvíjet spolupráci s partnerskou školou College Carnot v Dijonu, zpočátku formou vzájemných videokonferencí. Projekt je navázán na již běžící projekt „Evropské jazykové sekce" (Sections européennes), do kterého se škola zapojila na začátku školního roku 2008/2009 jako prozatím jediná škola ve Středočeském kraji. Projekt Evropské jazykové sekce na Gymnáziu Nymburk iniciovalo Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR v rámci podpory výuky francouzštiny. Podstatou je posílení výuky francouzštiny na nižším gymnáziu a následná výuka nejazykového předmětu ve francouzštině na vyšším gymnáziu. V našem případě půjde o výuku dějepisu, který byl vybrán jako jeden z komunikativních předmětů, při kterém děti opravdu zapojí a rozvinou osvojené komunikační dovednosti. Výuka dějepisu ve francouzštině bude do výuky zařazena ve třídách kvinta, sexta a septima v dvouhodinové dotaci. České dějiny budou nadále vyučovány v českém jazyce, obecné dějiny ve francouzštině podle francouzských učebnic.

Díky finančním prostředkům OPVK bude pořízeno nezbytné vybavení pro rozšířenou výuku francouzštiny. Následnou výuku dějepisu pak materiálně i metodicky zaštítí Francouzské velvyslanectví, a to jak přípravou učitelů naší školy na tuto výuku, tak poskytnutím francouzských učebnic na výuku dějepisu. Nemalou pomocí je i zprostředkování kvalitního francouzského lektora.

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol je jiným typem projektu. Finanční podpora OPVK, v tomto konkrétním případě necelé 4 miliony korun, neslouží přímé podpoře žáků, kteří nejsou cílovou skupinou. Projekt se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Gymnázium Nymburk v něm vyšlo vstříc poptávce učitelů po jazykovém vzdělávání. Zájem byl zejména o angličtinu. Díky finanční podpoře OPVK se tak od ledna 2010 rozběhlo 5 kurzů, do nichž byli účastníci rozděleni podle svých vstupních znalostí. Studium bude ukončeno po pěti semestrech, tedy v červnu 2012.

Do kurzů se přihlásilo více než 220 učitelů, jejichž aprobací není angličtina. Přijato pak bylo 75 z nich. Kurzy dnes navštěvují učitelé z 19 škol všech typů našeho okresu. Kurzy se rozběhly v pěti skupinách, tři z nich běží na Gymnáziu Nymburk, dva pak v prostorách poděbradského gymnázia. Kurzy lektorují aprobovaní učitelé angličtiny se zkušenostmi s výukou dospělých. Součástí kurzů jsou kromě standardních lekcí v rozsahu 3 hodiny týdně i intenzivní víkendová jazyková soustředění a individuální čtrnáctidenní studijní pobyty v Anglii na závěr studia.

Finanční prostředky OPVK umožnily nejen plnou úhradu mzdy lektorů, ale i nákup části učebnic a dalších studijních materiálů, úhradu nákladů souvisejících s víkendovými soustředěními i účast na zahraničních studijních pobytech.

2.4.2010 10:04:57 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load