1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

ŘÍZENÍ ŠKOLY: Projekt EU peníze školám

Dne 10. 5. 2010 vyšel v měsíčníku Řízení školy 5/2010 článek informující ředitele škol o připravovaném projektu EU peníze školám.

V prosinci 2009 představilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nový projekt „EU peníze školám", jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Dotaci mohou vzhledem k nastavení strukturální politiky EU čerpat všechny základní školy ze 13 krajů ČR mimo území hlavního města Prahy. Pro pražské školy připravilo MŠMT v loňském roce zvláštní rozvojový program „Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy".

Rozdělování peněz v projektu EU peníze školám je možné díky novele zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů („rozpočtová pravidla"), kterou v pátek 19. března 2010 schválila na řádné schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Tato novela přinese základním školám až 4,5 miliard korun. Řešení spočívá ve využívání takzvaných šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Místo složitých formulářů, administrativy a účtování každého haléře je připravena zjednodušená verze aplikace Benefit 7, pomocí níž základní škola vytvoří svou žádost. Ředitel školy vyplní počet žáků školy a vybere zvolené šablony klíčových aktivit. Návrh reaguje na změny strukturální politiky EU, která se snaží zmírnit vliv socioekonomické krize na ekonomiky členských států rychlejším přístupem k evropským dotacím. Novela zákona o rozpočtových pravidlech umožňuje, aby poskytovatel dotace u projektů a programů EU stanovil, že výdaje v rámci projektu budou vyúčtovány jako paušální. Jejich výše navíc tedy nemusí být prokazována přímo, pouze pomocí deklarování naplnění výstupů projektu. Jedná se tak o revoluci v přidělování evropských dotací.
Nyní již stačí, aby zákon schválil Senát a podepsal prezident ČR. Poté se otevře základním školám v zemi nebývalá šance. Každá škola si může zažádat v průměru zhruba o milionovou dotaci, a to bez složitého úřadování, bez komplikací a náročné administrativy. Na každou základní školu, která si požádá, se dostane, není důležitý čas podání. Stačí si jen vybrat z připravených šablon klíčových aktivit v předvyplněném formuláři / aplikaci Benefit 7. Finanční prostředky z OP VK mohou být využity například na výuku matematiky, dělené hodiny jazyků, finanční gramotnost, čtenářskou gramotnost, využívání ICT nebo na speciálně pedagogickou péči.

Modelový příklad - šablona č. I/1 Škola zjistí velké rozdíly mezi úrovní čtenářské a informační gramotnosti jednotlivých žáků 1. stupně. Rozhodne se proto výuku individualizovat a rozdělí žáky podle dosažené úrovně čtenářské a informační gramotnosti do dvou skupin. Realizací výuky žáků v menších skupinách, která bude metodicky přizpůsobena schopnostem žáků a jejich individuálním potřebám, docílí škola zlepšení čtenářské a informační gramotnosti žáků. Dosažení cíle bude zajištěno uspokojivým výsledkem výstupního testování žáků, které potvrdí prokazatelný rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u obou skupin žáků 1. stupně ZŠ.
Výše dotace pro ZŠ je vázána na šablony klíčových aktivit. Každá šablona klíčových aktivit je finančně ohodnocena ve vztahu k takzvaným naplánovaným výstupům. Celková částka, kterou škola na svůj projekt skutečně získá, závisí na počtu realizovaných činností (například počtu odučených hodin) či dosažených výstupů (například pedagog, který absolvoval pedagogický kurz). Škola musí prokázat například prostřednictvím záznamového archu, že uvedené činnosti nebo výstupy byly opravdu uskutečněny. V případě, že vykázané množství jednotek nebude odpovídat předpokládané hodnotě, uvedené ve schváleném projektu, sníží se při konečném vyúčtování i výše dotace.
Zahájení čerpání dotace závisí na datu předložení žádosti a na délce schvalovacího procesu (schvalovací proces u těchto projektů bude probíhat zhruba 3 měsíce). První prostředky však mohou školy obdržet už v druhém pololetí roku 2010.
Celkové náklady projektu se vypočítají automaticky jako součet jednotkových cen vybraných šablon klíčových aktivit. Minimální částka, kterou si musí škola vzít výběrem jednotlivých šablon klíčových aktivit je 300 000 Kč. Maximální výše finanční podpory na projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 300 000 Kč + (počet žáků školy x 4 300 Kč) = maximální částka na školu.
Tato maximální částka se zobrazí žadateli v Benefit 7 jako informativní částka, o kterou si škola může maximálně zažádat.

Pro základní školy proběhly v lednu a únoru informativní semináře pořádané ve všech krajích ČR. Proškoleno bylo zhruba 1 500 zástupců základních škol. V současnosti probíhají ve všech krajích workshopy NIDV a konzultace ČŠI. Další informace o projektu mohou školy získat na bezplatné lince 800 228 229 (v provozu ve všední dny 8-16 hodin), na emailu esf@msmt.cz nebo na adresách www.eupenizeskolam.cz a odkaz. Na této stránce také v nejbližších dnech naleznete finální podobu Příručky pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4, jejíž součástí jsou i všechny šablony klíčových aktivit. Jakékoliv podoby Příručky nebo šablon klíčových aktivit zveřejňované na jiných portálech než na portále MŠMT mohou obsahovat neplatné nebo neúplné informace.

11.5.2010 11:05:00 - aktualizováno 25.5.2010 11:05:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load