1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Rychnovský deník: Základní škola Opočno získala přes 3 miliony korun

Dne 2. 9. 2010 vyšel v Rychnovském deníku článek Jany Hrnčířové o dotacích z OP VK.

Základní škola Opočno byla velmi úspěšná v žádostech o dotace a granty, jak z Krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje, tak i z Evropských grantů a dotací. Proto následující školní rok bude probíhat hlavně ve znamení realizace získaných projektů. Pedagogy čeká spousta práce, žáky zajímavé aktivity, další zvýšení kvality výuky i materiálního vybavení školy.

Dva získané granty již byly realizovány – „Mezinárodní tábor v Polsku – seznámení s tradicemi a způsobem života v jiné zemi EU“ a „Karlovarský skřivánek“. Na tábor v Polsku činila dotace z Krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje 22 000 Kč, spoluúčast města Opočno 10 000 Kč, partner projektu o.s. Abakus věnovalo 3000 Kč. Na organizaci oblastního kola pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“ získala ZŠ Opočno z Krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje 4 500 Kč, od města Opočno 34 364 Kč.

Realizace dalších získaných dotací a grantů nás čeká v následujících školních letech. Jedná se o projekt opět z Krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje s názvem „Otevíráme brány nadaným“, na jehož realizaci obdržela ZŠ Opočno z Krajských dotačních programů Královéhradeckého kraje 15 000 Kč. Partnery projektu, který je zaměřen na vyhledávání a rozvoj nadaných dětí, je město Opočno s finanční spoluúčastí 27 880 Kč a papírnictví SOMIPO paní Soňa Polová s finanční spoluúčastí 3 000 Kč. Projekt byl zahájen 1. 6. 2010 a bude ukončen 22. 12. 2011.

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání získala ZŠ Opočno finanční prostředky ve výši 1 376 119,97 Kč na projekt „Ornitologie v praxi“. Projekt bude zahájen 1. 10. 2010 a ukončen 31. 3. 2011. Cílem projektu je rozšířit a prohloubit znalosti a kompetence žáků základní školy v oblastech environmentální výchovy, mediální výchovy, praktické zručnosti a schopnosti efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie, a to prostřednictvím vlastní činnosti zaměřené na pozorování a péči o ptactvo hnízdící v místní lokalitě. Projekt je inovativní svým důrazem kladeným na rozvoj kompetencí v oblasti enviromentální výchovy prostřednictvím aktivity žáků, vede k pozorování, samostudiu a samostatnému zpracování získaných informací s využitím moderních technologií. Uskutečněním zamýšleného projektu chceme rozšířit povědomí žáků z oblasti ornitologie a přispět tak k jejich většímu zájmu a péči o životní prostředí. Projekt bude realizován pracovníky a žáky Základní školy Opočno společně s partnerem městem Opočno a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách získala ZŠ Opočno finanční prostředky ve výši 1 739 965 Kč na projekt „Zvýšení kvality výuky v ZŠ Opočno“. Projekt bude zahájen 1. 9. 2010 a předpokládané datum ukončení je 28. 2. 2013. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zvýšit kvalitu výuky v ZŠ Opočno. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Cílem naší školy je, aby nebyla jen místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem, ale aby se vrátila ke své téměř již zapomenuté roli a stala se přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním i poproduktivním věku, aby se stala i místem pro realizaci širokého spektra zájmových aktivit, které odvedou děti z ulic a přirozenou cestou je vrátí tam, kde budou naplňovány jejich představy o smysluplném trávení volného času. Věříme, že realizací získaných dotací a grantů se našemu cíli přiblížíme.

2.9.2010 12:09:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load