1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ministr Josef Dobeš představil nález auditu Evropské komise

Praha, 3. ledna 2012 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš dnes představil výsledky auditu, který provedla Evropská komise (EK) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Předběžná hodnotící zpráva obsahuje zjištění v oblasti veřejných zakázek a nedostatků v kontrolním systému. Dílčí problémy se týkají Ústeckého a Středočeského kraje a projektů různých příjemců - i v gesci MŠMT.

Nedostatky v kontrolním systému jdou v mnoha případech na vrub kontrolního orgánu PAS, který je metodicky řízen Ministerstvem financí. Kontroly projektů provedené oddělením PAS totiž neodhalily chyby, které při následné kontrole zjistila Evropská komise. „To je také důvod, proč jsem včera zmínil, že svůj díl zodpovědnosti na této situaci má i ministr financí Miroslav Kalousek,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

 Nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek jsou podle auditu EK trojího typu:

  • Především se má jednat o technickou specifikaci výběrových řízení na IT služby – konkrétně o uvedení taktovací frekvence počítačových procesorů v popisu plnění veřejné zakázky. Podle EK jde o diskriminační podmínku.
  • Dále se jedná o dělení zakázek
  • a uvedení smluvních pokut jako hodnotícího kritéria.

Současná situace je řešitelná. Audit provedl kontrolu pouhých 14 předem vybraných projektů z celkových 6,2 tisíce. Jedná se tedy jen o 0,2 % všech schválených projektů. Přesto nebereme jeho výsledky na lehkou váhu,“ uvedl náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

To, kam směřují hlavní výtky auditu, lze rovněž odvodit ze slov zástupce Evropské komise Aurelia Cecilia, který již od jara provádí pravidelný měsíční dohled nad OP VK. V polovině listopadu 2011 na jednání Řídícího a koordinačního výboru uvedl: „Od dubna 2011 zaznamenala Evropská komise u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost velké úsilí k eliminaci rizika n+3 pro rok 2011 a výhled na rok 2012 je také optimistický.“ V prosinci 2011 na zasedání Monitorovacího výboru OP VK pak uvedl, že Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je na „dobré cestě“.

Pokud by tedy byla Evropská komise nespokojena se současným stavem, proč by její zástupce chválil uvedený operační program za pokrok v čerpání? To, že výsledky auditu se týkají projektů realizovaných především v roce 2009, tedy období působení předchozího vedení sekce EU fondů pod vedením Jana Vituly, lze prokázat na jednotlivých příkladech auditu,“ uvedl ministr Dobeš. 

Podrobnější výklad nálezu EK u kontrolovaných projektů:

 1. Projekty ministerstva školství – tzv. IPn projekty

Projekt Reforma terciárního vzdělávání

Problematické období: 2009. V tomto projektu byly nalezeny vážné nedostatky. Především jde o vysoké osobní mzdy realizačního týmu. Pravidla odměňování u tohoto projektu byla nastavena v srpnu 2008, tedy v době působení Jana Vituly na postu šéfa sekce EU fondů. Dále se v projektu jedná o sporný kontrakt s jednou z PR agentur, který však již byl ukončen. Ministerstvo školství v tomto případě již zasáhlo a zkrátilo výdaje na mzdy v projektu o částku 380 tisíc korun.

Projekt Klíče pro život

Jedná se o projekt zaměřený na růst kompetencí učitelů. Problematické období: 2009. Došlo k nepřípustnému dělení zakázek.

Společnost Cermat – projekt Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky

Problematické období: 1. pol. 2010. Audit odhalil nezpůsobilé výdaje v nákupu některých předmětů (např. vázy). Dále vytýká společnosti Cermat nastavení kvalifikačních předpokladů ve výběrových řízeních (nutnost dokladovat ISO 27000) a výši smluvních pokut. Celkově se jedná o nezpůsobilé výdaje za cca 12 milionů korun.

2. Projekty krajů – za nálezy uvedené v auditu nesou odpovědnost příjemci – tedy Ústecký a Středočeský kraj.

Ústecký kraj

V tomto případě se jedná především o projekt E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků. Problematické období: rok 2009. Podle EK došlo ke střetu zájmů a porušení nestrannosti při výběru projektu. Důvodem mělo být zjištění, že na vypracování projektu se podílela společnost Labská investiční a.s., jejímž akcionářem je i Mirko Bernas, zastupitel Ústeckého kraje.

Dále se jedná o projekt White Light. Problematické období: rok 2008. Podle EK zde došlo k dělení zakázek, tvorbě nekvalitních analýz, chybám ve výběrových řízeních nebo k přemrštěným výdajům na platy zaměstnanců v projektu.

Středočeský kraj

Auditní zpráva EK obsahuje zjištění o tom, že Středočeský kraj neprováděl kontroly na místě. Nicméně po důrazném upozornění MŠMT již kraj uvedenou situaci napravil a do konce loňského roku provedl všechny zbývající kontroly.

Evropská komise rovněž navrhuje neproplatit Středočeskému kraji výdaje související s administrací zrušené výzvy pro oblast podpory dalšího vzdělávání. Středočeský kraj (rada i zastupitelstvo) pochybil tím, že neschválil - bez řádného zdůvodnění - seznam grantových projektů doporučených výběrovou komisí k realizaci.

3.  Projekty ostatních příjemců – zde se jedná především o projekty vysokých škol – Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nebo Slezské univerzity v Opavě. Podle auditu EK mělo dojít k pochybení v technické specifikaci výběrových řízení na IT vybavení.

Vzhledem ke snaze ministerstva školství o transparentnost jsem již 21. prosince loňského roku zadal kompletní kontrolu všech IPn projektů realizovaných MŠMT – a to právě v reakci na auditní zprávu EK,“ doplnil náměstek Zaorálek.

Ministerstvo školství nyní očekává zaslání předběžné auditní zprávy v českém jazyce. Od té chvíle bude běžet 2měsíční období, během něhož MŠMT uplatní připomínky k uvedené zprávě EK a navrhne nápravu. Je nutné zdůraznit, že nápravná opatření MŠMT realizuje již nyní a na dalších intenzivně pracuje. Následně zašle Evropská komise finální, oficiální verzi auditu a ministerstvo bude mít ještě další 2 měsíce na faktickou realizaci všech nápravných opatření.

Problematika certifikace je technickou záležitostí, a tudíž se tato situace v žádném případě nedotkne příjemců dotací.

3.1.2012 5:01:55 - aktualizováno 17.1.2012 4:01:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load