1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky.

Jako jeden ze čtyř strukturálních fondů přispívá k překlenutí rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony v Evropské unii. Ze zdrojů Evropské unie financuje Evropský sociální fond pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů a podporuje jejich aktivity směřující ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. K  hlavním oblastem politiky ESF se řadí:

  1. rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce,
  2. podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trh práce,
  3. podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jakožto součástí politiky celoživotního vzdělávání,
  4. podpora kvalifikované, vzdělané a flexibilní pracovní síly,
  5. opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce.

Evropský sociální fond se přednostně soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Lze jej však využít i pro podporu na zlepšení systémů a struktur tak, aby trh práce fungoval lépe.

České republice, respektive MŠMT, se otevírá možnost spolufinancovat z prostředků Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových dovedností, usnadňování pracovního uplatnění), rozvoj a zdokonalování systému vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími a výzkumnými institucemi, včetně důrazu na lepší přípravu lidí pro uplatnění na trhu práce.

 

Využívání Evropského sociálního fondu v zemích EU

Téměř polovina prostředků poskytnutých Evropským sociálním fondem na rozvoj lidských zdrojů je v zemích jako např. Řecko, Portugalsko nebo Irsko určena pro posílení systému vzdělávání. Druhá část je určena na programy, které jsou zaměřeny na boj s nezaměstnaností prostřednictvím akcí, které jsou zaměřeny proti vylučování z trhu práce. Obsahovými východisky pomoci a podpory se stávají klíčové dokumenty, např. Národní rozvojové plány a Operační programy, ve kterých jsou formulovány jednotlivé priority a opatření. Odpovědnost za Evropský sociální fond je většinou rozdělena mezi více institucí: např. ministerstvo školství a vědy ve spolupráci s dalšími ministerstvy a institucemi v Irsku, ministerstvo práce a ministerstvo školství v Řecku a ministerstvo práce a odborného vzdělávání v Portugalsku apod.

Mezi hlavní priority, na jejichž základě žádají a následně získávají členské státy finanční podporu z  Evropského sociálního fondu, patří především priority zlepšování vzdělávacího systému a kvality počátečního vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a technického vzdělávání, rozvoj odborného a podpora dalšího vzdělávání. Realizace kurikulárních inovací, podpora vzdělávání učitelů, podpora terciárního sektoru, podpora vzniku struktury certifikací a akreditací nebo prevence předčasného opouštění školy jsou pak aktivitami, které naplňují jednotlivá opatření.

3.12.2013 12:25:27 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load