1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Legislativa vztahující se k využívání strukturálních fondů

Strukturální politika je v rámci Evropské unie zajištěna celou řadou právních aktů. Opatření vztahující se k různým aspektům realizace strukturální politiky jsou po legislativní stránce zakotvena v nařízeních Rady EU ke Strukturálním fondům. Nařízení představují závazný legislativní akt normativní povahy, obecně závazný jak na úrovni Společenství, tak na úrovni jednotlivých členských států, který může zavazovat jak tyto státy, tak i jejich vnitrostátní subjekty práva.

 

Nařízení k programovému období 2007-2013:

 • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
 • Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a dále k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj


Dokumenty v českém jazyce jsou dostupné na webových stránkách:

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Dokumenty/Legislativa

Nařízení k programovému období 2004-2006:

 • Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech
 • Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu
 • Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí strukturálních fondů
 • Nařízení Komise (ES) č.1685/2000 podrobná pravidla provádění nařízení 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy
 • Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů
 • Nařízení Komise (ES) č.448/2001 podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů

 

Usnesení vlády ČR

Vláda v minulých letech přijala několik usnesení vztahujících se k postupu přípravy na využívání prostředků ze Strukturálních fondů a vymezujících odpovědnost hlavních orgánů a institucí za přípravu na Strukturální fondy.

K nejdůležitějším patří usnesení:

 • č. 159/98 k pozičnímu dokumentu pro oblast Hospodářská a sociální soudržnost (regionální politiky) pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii - stanovuje gesce za jednotlivé fondy (MPSV odpovědné za ESF)
 • č. 417/98 k zabezpečování institucionálního rámce účasti České republiky na programech strukturálních fondů Evropské unie - stanovuje zřízení útvarů správy fondů, zřízení předvstupních struktur pro přípravu a realizaci operačních programů)
 • č. 707/98 k vymezení územních jednotek NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) na území České republiky pro statistické a analytické potřeby a pro potřeby Evropské unie
 • č. 40/99 o zabezpečení přípravy pro využívání Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie (mj. se věnuje koordinaci přípravy Národního rozvojového plánu a pilotních operačních programů)
 • č. 714/99 k návrhu sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta 2000 až 2006 (mj. stanovuje řídící orgány jednotlivých operačních programů)
 • č. 470/01 k návrhu Národního rozvojového plánu (aktualizované znění) - mj. obsahuje harmonogram přípravy dokumentu
 • č. 102/02 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie (obsahuje harmonogram a stanovuje odpovědnost za zpracování programových dokumentů, tímto usnesením je rovněž rozhodnuto o jediném platebním orgánu a řídících orgánech jednotlivých operačních programů).
 • č. 401/02 o vymezení obsahu operačních programů
 • č. 822/02 k Návrhu metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • č. 99/03 k návrhu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha
 • č. 100/03 k návrhu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
 • č. 119/03 ke Strategii vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
 • č. 149/03 o změně počtu operačních programů (na základě doporučení Evropské komise došlo ke snížení počtu připravovaných operačních programů z 6 na 4)
 • č. 678/03 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • č. 809/03 ke Zprávě o personálním zajištěním dotčených resortů a krajů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v roce 2004
 • č. 850/03 k Věcnému zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti
21.3.2003 12:03:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load