1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Specifika individuálních projektů národních (IPn)

IPn jsou jedním z typů projektů, které je možné realizovat v rámci OP VK a to na celostátní, resp. nadregionální úrovni.

V rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání může být IPn realizován jen pro cílové skupiny spadající do 13 krajů ČR, mimo území hl.m. Prahy (tj. adresou trvalého bydliště, či příslušností k danému subjektu - např. žák či student školy, zaměstnanec organizace apod.).

Příjemcem IPn může být MŠMT či v oblasti podpory 3.2  MŽP.

V rámci Prioritní osy 4 Systémový rámec celoživotního učení může být IPn realizován pro cílové skupiny všech 14 krajů ČR (tj. včetně území hl.m. Prahy). Příjemcem v rámci této prioritní osy může být pouze MŠMT.

IPn může být realizován několika způsoby:

a) MŠMT v plném rozsahu;

b) MŠMT ve spolupráci s partnery - OPŘO; MŽP

c) MŠMT ve spolupráci s dodavatelem vzešlým ze  zadávacího řízení

d) ČŠI  v plném rozsahu

e) ČŠI ve spolupráci s partnery vzešlými z výběrového řízení.

Po předložení v rámci výzvy prochází IPn stejně jako ostatní typy projektů procesem hodnocení. Po hodnocení formálním a hodnocení přijatelnosti je projekt předán k věcnému hodnocení, které provádějí 3 nezávislí hodnotitelé vybraní z Centrální databáze hodnotitelů OP VK. Pokud by některý z těchto hodnotitelů IPn nedoporučil k realizaci, je projekt vrácen k dopracování. V případě, že projekt projde úspěšně všemi fázemi hodnocení (mj. všichni 3 nezávislí hodnotitelé jej doporučí k realizaci), postupuje do fáze posouzení ze strany Expertní skupiny OP VK.

Expertní skupina OP VK je poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy a je složena z odborníků na jednotlivé úrovně vzdělávání, financování školství, kurikurální reformu, evaluační aktivity atd. Expertní skupina OP VK:

  • a) posuzuje míru a soulad každého IPn s cíli a záměry stanovenými pro jednotlivé oblasti podpory v rámci Prioritní osy 3, 4a, 4b, jak jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu OP VK a současně posuzuje provázanost předloženého IPn s již realizovanými IPn;
  • b) zajišťuje 4.fázi hodnocení IPn - doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy přidělení finančních prostředků z OP VK vybraným IPn (na základě řádného zdůvodnění může navrhnout také redukci výše přidělených finančních prostředků oproti výši požadované); (pozn. u ostatních typů projektů plní tuto roli výběrové komise). 
  • c) monitoruje naplňování cílů a udržitelnost schválených IPn;
  • d) vyjadřuje se k návrhům na podstatné změny IPn v průběhu jejich realizace;
  • e) sleduje provázanost jednotlivých IPn (např. vrámci jednotlivých úrovní vzdělávání);
  • f) vyhodnocuje IPn (např. plnění nastavených cílů či indikátorů, dopady realizovaných aktivit v rámci systému vzdělávání) a v průběhu realizace programu může doporučit oblasti (témata), které nejsou pokryté a v jejichž rámci je žádoucí IPn realizovat.
21.7.2008 3:07:27 - aktualizováno 5.8.2009 8:08:42 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load