1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – březen 2008

Během března 2008 proběhl druhý cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.


První diskuze se konala ke dvěma projektovým záměrům dne 10. března. První byl představen projektový záměr Vytvoření standardů kvality výchovně vzdělávací práce ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy včetně výchovně vzdělávacích programůDůvodem realizace projetu je neexistence závazných standardů kvality v oblasti výchovně vzdělávací práce s dětmi ve věku tří až osmnácti let svěřených do péče školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dále zařízení). Cílem projektu je jednak standardizace výchovně vzdělávací práce v zařízeních, definování minimálních standardů prostorové a hmotné vybavenosti a dále vytvoření rámcových výchovně vzdělávacích programů a pilotní ověření funkčnosti ve vybraných zařízeních. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.


ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborné diskuze zde

Jako druhý v pořadí byl toho dne představen projektový záměr
„VIP Kariéra II – Rozvoj  školních poradenských služeb, včetně kariérového poradenství v podmínkách kurikulární reformy.“ Projektový záměr přímo navazuje na systémový projekt VIP-Kariéra, využije zkušeností a odborných pracovníků z předchozí realizace a navíc rozšíří obsahy poskytovaných a monitorovaných služeb ve školách, zkvalitní informační, vzdělávací a metodickou podporu kariérového poradenství a vzdělávání. Projekt rozšíří a zajistí činnost školních poradenských pracovišť na školách rovnoměrně rozmístěných po ČR. Pracovníkům ve školách (školním psychologům, speciálním pedagogům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence) bude zajištěno metodické vedení a konzultace. Navíc bude zřízena krizová linka pro učitele. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborné diskuze zde. 

Dne 17. března se konala diskuze k projektovému záměru „ NZZ – Jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem“ záměrem projektu je zabezpečit realizaci nové závěrečné zkoušky (NZZ) ve všech školách se zastoupením oborů kategorie H a E. Projekt bude zajišťovat provoz a správu banky úloh jednotných zadání a jejich editaci, práci s jednotným zadáním na školách v celé ČR a výměnu zkušeností mezi tvůrci jednotných zadání, školami, zaměstnavateli a veřejností. Tvorba jednotných zadání bude provázána s průběhem kurikulární reformy a s vývojem kvalifikací. Obsah jednotných vzdělání bude nově vytvářen ve vazbě na rámcové vzdělávací programy, přičemž prostorem pro ověřování specializace školy vztahující se ke školnímu vzdělávacímu programu bude školní část závěrečné zkoušky. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborné diskuze zde. 

Dne 20. března byl projednán projektový záměr „KLÍČ – Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání“ projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární politiky zakotvené ve školském zákoně i ve všech nově vznikajících rámcových vzdělávacích programech. Vychází rovněž z toho, že i v zemích EU je problematika klíčových kompetencí velmi aktuální a rozvíjí se jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborné diskuze zde.

Dne 21. března byl jako poslední v tomto měsíci projednán projektový záměr „Podpora činnosti základního uměleckého školství při realizaci výuky podle Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání.“ Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia, rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky talentovaných jedinců. Cílem projektu bude poskytnout metodickou a logistickou podporu pro úspěšnou tvorbu a realizaci dokumentu a jeho zavedení do praxe. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborné diskuze zde. 


Reakce i komentáře účastníků diskusí se nesly v pozitivním duchu, většina přítomných vyjádřila podporu navrženým záměrům a ocenila užitečnost a potřebnost plánovaných aktivit.  Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

20.6.2008 10:06:46 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load