1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – květen 2008

V měsíci květnu tohoto roku proběhl čtvrtý cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.
Dne 9. května  2008 se konaly odborné diskuze k projektovým záměrům Podpora učitele a Personální řízení.  Jako první byl projednán projektový záměr „Personální řízení“ Tento projekt je zaměřen na vytvoření systému a pilotní ověření vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti personálního řízení a zavedení personální strategie do praxe škol, včetně podpůrného systému. Dále se projekt zaměřuje na klíčové nástroje personálního řízení, jako např. osobnostní rozvoj zaměstnanců, jejich adaptace, hodnocení, odměňování, motivaci, profesní růst, nástupnictví a jeho plánování, personální strategii, vedení personální agendy, vytvoření systému managementu v oblasti BOZP, dokumentace a pracovněprávní předpisy, pracovní podmínky, využití ICT v personální práci apod. V projektu je také průřezově zdůrazněna genderová problematika jako nezbytná součást personální politiky. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde. 


ikona souboruVíce informací naleznete zde.

 

Druhý projektový záměr, který byl toho dne projednán, byl projektový záměr „Podpora učitele“ Cílem projektu je podpořit učitelovu kompetentnost v praxi adaptovat a kombinovat výchovně vzdělávací strategie tak, aby respektoval individuální potřeby žáka, a umožnil mu tak v rámci jeho dispozic dosáhnout osobního maxima. V rámci projektu bude vytvořena metodika a diferencovaná nabídka vzdělávání učitelů vedoucí k rozvoji pedagogických kompetencí nutných pro úspěšnou realizaci ŠVP na škole. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde.

 

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborných diskuzí PUČ a Personální řízení zde.


Další odborné diskuze se konali dne 19. května 2008, v tento den byly projednány dva projektové záměry. Řešení vrstevnických vztahů ve školách a Rovnost příležitostí ve vzdělávání – podpora soudržnosti.První v pořadí byl představen projektový záměr „Řešení vrstevnických vztahů ve školách“. V rámci realizace projektu budou připraveny školní kolektivy na to, aby méně závažné situace nebo školní i osobní problémy řešili ve spolupráci s vyškolenými staršími spolužáky - podporovateli.  Závažnější problémy, které budou nad rámec kompetencí podporovatele, bude řešit metodický tým. V rámci projektu se předpokládá spolupráce s Linkou bezpečí.Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde. 

Jako poslední v měsíci květnu, byl představen projektový záměr Rovnost příležitostí ve vzdělávání – podpora soudržnosti SIM II. Projekt se zaměří na vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání pro žáky z odlišného kulturního a sociálního prostředí. Zaměří se zejména na poskytování včasné péče na počátku vzdělávání, dále na poskytování pedagogicko-psychologických a sociálních služeb s důrazem na zvýšení pravděpodobnosti začlenění těchto žáků do systému vzdělávání v ČR, dále na následnou uplatnitelnost na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s rizikem předčasných odchodů ze vzdělávání a dále žákům, kteří opouštějí zařízení institucionální výchovy. Služby budou poskytovány odbornými pracovníky Středisek integrace menšin ve vybraných regionech ČR s dopadem jejich služby na celé území ČR. Cílovou skupinou tak budou děti a žáci z odlišného kulturního a sociálního prostředí, rodiče a učitelé, kteří s těmito žáky pracují. Zvláštní pozornost bude věnována asistenčním službám ve školách. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde. 

ikona souboruVíce informací naleznete zde
ikona souboruZápis z odborných diskuzí Řešení vrstevnických vztahů a SIM II zde. 

Reakce i komentáře účastníků diskusí se nesly v pozitivním duchu, většina přítomných vyjádřila podporu navrženým záměrům a ocenila užitečnost a potřebnost plánovaných aktivit.  Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!
 
20.6.2008 3:06:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load