1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze realizované MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – červenec 2008

Prvního července tohoto roku proběhlo vypořádání připomínek k osmi individuálním projektům národním, které byly v průběhu ledna - května 2008 představeny na odborných diskuzích. Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky, které by měly být financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Dne 1. července bylo představeno osm upravených projektových záměrů MŠMT a to v pořadí: 

1. Kurikulum G
2. Klíče ke kvalitě (METODIKA II)
3. PILOT ZUŠ
4. KLÍČ
5. Podpora učitele (PUČ)
6. Vytváření a zavádění systému vlastního hodnocení škol a školských zařízení – Autoevaluace
7. Kurikulum S
8. Jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělávání s výučním listem – NZZ

Projektový záměr Kurikulum G má přispět k řešení problematiky zvyšování kvality vzdělávání na gymnáziích. Ta je spojena s kvalitou pedagogů, kteří vzdělávání žákům poskytují a jsou jedním z hlavních pilířů jeho kvality. Projekt je určen učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů (ŠVP) na gymnáziích a umožní jim získat právě takové kompetence, které potřebují k vytváření a realizaci kvalitních ŠVP.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Jako druhý v pořadí byl představen projektový záměr Klíče ke kvalitě (METODIKA II). Tento projekt se soustředí na zlepšení kvality práce pedagogů a vedoucích školských pracovníků, která je klíčem k úspěšné realizaci prováděných změn. Zvýšení kvality učitelské profese je spojeno se schopností učitelů efektivně využívat různých forem a metod učení, se vzájemným sdílením zkušeností a s celoživotním učením pedagogů. Projekt se proto zaměřuje na systematickou podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení, rozvoj učících se komunit a efektivní způsoby vzdělávání.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Třetím v pořadí byl představen PILOT ZUŠ. Tento projekt se bude zaměřovat na podporu zavádění nového kurikula do základních uměleckých škol a bude probíhat ve spolupráci s vybraným vzorkem pilotních škol.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Čtvrtým projektem, který byl téhož dne představen, byl KLÍČ. Hlavním cílem projektu bude propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Pátým projektovým záměrem byl projekt Podpora učitele (PUČ). Cílem projektu je podpořit učitelovu kompetentnost v praxi adaptovat a kombinovat výchovně vzdělávací strategie tak, aby respektoval individuální potřeby žáka a umožnil mu tak v rámci jeho dispozic dosáhnout osobního maxima. Obavy odborné a pedagogické veřejnosti poukazují na malou zkušenost při uplatňování poznatků a zavádění individualizace do praxe.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Jako šestý byl představen projektový záměr Vytváření a zavádění systému vlastního hodnocení škol a školských zařízení – Autoevaluace. Obsahem projektu bude tvorba podpůrných metodických materiálů pro zpracovávání školních vzdělávacích programů, které mají téma autoevaluace obsahovat. Dále se zaměří na nastavení pravidel, jakým způsobem budou zřizovatelé škol a inspektoři (ČŠI) přistupovat k vlastnímu hodnocení školy.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde.

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Sedmým v pořadí byl představen projektový záměr Kurikulum S. Záměrem projektu Kurikulum S bude poskytovat metodickou a konzultační pomoc školám při tvorbě a zavádění ŠVP a šířit zkušenosti se ŠVP získané v projektu Pilot S. Využívat pro to bude přímé zkušenosti pilotních škol projektu Pilot S z realizace vzdělávání podle pilotních ŠVP. Tyto zkušenosti a poznatky z pokusného ověřování pilotních ŠVP budou přenášeny na další školy v rámci metodicko-konzultační pomoci.


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde. 

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Posledním představeným projektovým záměrem byl projekt s názvem Jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělávání s výučním listem – NZZ.  Projekt postupně nastaví režim každoročních aktualizací jednotných zadání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání kategorie H a E a jejich plošné realizace ve všech školách ČR prostřednictvím informačního systému. Jednotná zadání budou vytvářena ve vazbě na požadavky Koncepce nové závěrečné zkoušky a ve vazbě na požadavky dané úplné kvalifikace (NSK).


Prezentaci k projektovému záměru naleznete ikona souboruzde. 

Více informací naleznete ikona souboruzde.

 

Zápis z diskuze, která proběhla po představení každého z projektů členy řešitelského týmu, naleznete ikona souboruzde.

15.7.2008 2:07:17 - aktualizováno 16.7.2008 3:07:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load