1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evaluace popularizace VaV

Evaluace je zaměřena na zjištění relevantních dat, jejichž prostřednictvím bude možné vyhodnotit v OP VK předpokládané dopady individuálních projektů – ostatních zaměřených na popularizaci V a V a obdobně vyhodnotit intervence OP VaVpI zaměřené na vznik a rozvoj infrastruktury určené k popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky.


Jedná se tedy o evaluaci programů, v rámci nichž probíhá systematický sběr dat, souvisejících s realizovanými aktivitami jednotlivých projektů a vztahujících se k relevantním cílovým skupinám.

Předmětem hodnocení jsou výzvy č. 9, 35 a 45 v rámci OP VK  (zejména projekty zaměřené na popularizaci V a V, celkem 146 projektů) a podpořené projekty v rámci výzvy č. 1.3 OP VaVpI (celkem 9 projektů).

Účelem evaluace je mj. poskytnout politickým orgánům a odborné veřejnosti zprávu o plnění cílů, stanovených v Prováděcím dokumentu OP VK, vztažených k řádnému využití veřejných finančních zdrojů, stejně tak informovat o výsledcích intervence OP VaVpI v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Výstupy z šetření a analýz budou sloužit rovněž jako jeden z podkladů pro řízení Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem evaluace je získání reprezentativních dat, na jejichž základě bude vyhodnocena účelnost (effectiveness), účinnost (efficiency), udržitelnosti (sustainability) a především dopady (impact) intervencí zaměřených na aktivity směřující k popularizaci V a V a jeho výsledků pro společnost, podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V a další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe. U projektů Výzvy 1.3 OP VaVpI je pak zájem v souladu s výše uvedeným specificky soustředěn na oblast udržitelnosti podpořených projektů, vnitřních synergií OP VaVpI mezi projekty Výzvy 1.3 a projekty podpořenými v Prioritních osách 1 a 2, efektivnosti vynaložených prostředků ve výsledcích podpořených aktivit a případných dopadů intervence a jejich možného dalšího sledování.

ikona souboruEvaluace popularizace VaV Průběžná zpráva

ikona souboruEvaluace popularizace VaV Závěrečná zpráva

28.7.2016 11:03:29 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load