1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vytvoření podpůrných nástrojů ZS pro implementaci OP RLZ v hlavních oblastech jeho působení

esf hlavicka 1

V Praze dne: 19. prosince 2005

Č.j.: 33365/2005 - 60

Věc:

Výběrové řízení na manažera projektu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odbor pro záležitosti EU, vypisuje výběrové řízení na manažera projektu realizovaného v rámci opatření 5.1 Technické pomoci projektem s názvem „Vytvoření podpůrných nástrojů ZS pro implementaci OP RLZ v hlavních oblastech jeho působení“.

Cíle projektu:

1.Zmapovat a ověřit obsah potřebné technické pomoci pro řízení a implementaci, pro zrychlení administrace pro provádění monitoringu a řízení tvorby projektů v gesci odboru 60 MŠMT, který je ZS pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů; navrhnout řešení pro vlastní informační systém pro řízení implementace.

2.Zajišťovat poradenství k problematice veřejných zakázek, veřejné podpory a také přípravy pro následné vytvoření Agentury TP

3.Poskytovat konkrétní poradenskou činnost tj. vytvořit a řídit činnost menšího poradenského centra se zázemím několika odborných pracovníků.

4.Poskytování poradenské činnosti následujícími formami:

§ telefonní službou prostřednictvím „call centra“,

§ poradenstvím prostřednictvím interaktivních webových stránek,

§ poradenstvím v terénu prostřednictvím výjezdů odborných pracovníků,

§ poradenství na základě zadaných expertíz.

Poradenské služby by měly být servisem, v gesci odboru 60 MŠMT jako Zprostředkujícího subjektu, veřejnosti angažující se v problematice projektů EU v opatřeních 3.1 a 3.2 OP RLZ a také dalším článkům struktury řízení OP RLZ, tj. Konečným příjemcům i Konečným uživatelům (realizátorům grantových projektů).

Rozpočet projektu je ve výši 5,6 mil. Kč. Cíle projektu a z toho vyplývající činnosti by měly být zajišťovány postupně od ledna 2006 do června 2006. Manažer bude stanovené cíle a požadované činnosti realizovat na základě uzavřené smlouvy.

Vyzýváme zájemce k předložení žádosti o uvedené místo manažera projektu do 9. ledna 2006.

Požadavky na zájemce a podmínky pro předložení jsou přílohou tohoto sdělení.

Kontaktní osoba a koordinátor projektu: Mgr. Vlastimil Aubrecht, tel. 257 193 731, mobil: 602772749, fax.: 257 193 650, email: aubrechtv@msmt.cz .

Mgr. Ivo Jupa

ředitel odboru pro záležitosti EU

Přílohy:

  1. Základní zadání – tabulka
  2. ikona souboruPodrobné zadávací podmínky pro výběrové řízení na manažera projektu „Vytvoření podpůrných nástrojů ZS pro implementaci OP RLZ v hlavních oblastech jeho působení.“
22.12.2005 12:12:00 - aktualizováno 5.5.2009 10:05:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load