1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle § 6 (dále jen „zákon“) odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ke stažení ve formátu ikona souboruMS Word

esf hlavicka 1

výzva k podání nabídky dle § 6 (dále jen „zákon“) odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZADAVATEL:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČ: 00022985

zastoupený: Mgr. Ivo Jupou, ředitelem odboru pro záležitosti EU

ZAKÁZKA: “STUDIE ZAMĚSTNATELNOSTI ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL“

Zadavatel vás, jako dodavatele vyzývá k podání nabídky k výše uvedené zakázce. Uvedená zakázka je zadána dle § 6 odst. 3 zákona.

1. Informace o předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky je provedení „ STUDIE ZAMĚSTNATELNOSTI ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL“. Přesný popis plnění bude uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

1.1 Místo plnění / realizace

Projekt bude realizován v rámci celé ČR. / Předmět plnění bude předán v sídle zadavatele.

1.2 Kód podle NUTS 0-5

CZ 0

2 Identifikační údaje o zadavateli

2.1 Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / jméno a příjmení u FO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2.2 Sídlo / místo podnikání / bydliště

Ulice: Karmelitská

Číslo popisné: 7

Číslo orientační: 528

Obec: Praha

Část: Praha 1

PSČ: 118 12

Stát:

2.3

00022985

2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem)

Mgr. Ivo Jupa, ředitel odboru pro náležitosti EU

2.5 Kontaktní osoba zadavatele

Příjmení a jméno: Mgr. Vlastimil Aubrecht

Telefon: +420 257 193 731

Fax: +420 257193 650

Email: Vlastimil.Aubrecht@msmt.cz

3 Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy

3.1 Je zadávací dokumentace součástí výzvy pro podání nabídky?

ANO

3.2 Úhrada nákladů na pořízení ZD

NE

3.3 Jiné upřesňující údaje vztahující se k zadávací dokumentaci

NE

3.4 Lhůta pro vyžádání dodatečných informací

NE

4 Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány

Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: 06.09.2005 Hodina: 12:00

4.1 Adresa pro podání nabídky

Název zadavatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor pro záležitosti EU)

Ulice: Karmelitská

Číslo popisné: 7

Číslo orientační: 528

Obec: Praha

Část: Praha 1,

PSČ: 118 12

Stát: ČR

4.2 Osoba přijímající nabídku

Příjmení a jméno: Mgr. Vlastimil Aubrecht

Telefon: +420 257 193 731

4.3 Jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídka musí splňovat následující požadavky:

a) musí být napsána v českém jazyce,

b) nabídka bude vyhotovena v 1 originále a 5 kopiích,

c) nabídka bude obsahovat datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,

d) nabídka bude osobně předána, v nepoškozeném a neotevřeném obalu, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, do odboru pro záležitosti Evropské unie do rukou Mgr. Vlastimila Aubrechta, tel.: 257 193 731, ulice Karmelitská 7, Praha 1, budova B 2. patro, nejpozději do 12.00 hodin dne 6.9.2005.

4.4 Elektronické podání nabídky

NE

6 Požadavek zadavatele na další jazyk než český, v němž bude nabídka předložena

NE

6.1 Informace, v jakém jazyce se povede jednání

CZ

7 Připouští zadavatel varianty nabídky

NE

8 Zadávání částí veřejných zakázek

NE

9 Požadavek na poskytnutí jistoty

NE

10 Způsob zpracování nabídkové ceny

1. Struktura finanční nabídky

Cenová nabídky musí obsahovat tyto údaje:

a) celková cena projektu musí být uvedena v české národní měně,

b) plátci DPH - celková cena projektu musí být uvedena bez DPH, samostatně DPH, včetně DPH,

c) neplátci DPH - celková cena,

d) položkový rozpočet projektu,

e) způsob výpočtu ceny.

2. Platnost ceny uvedené v nabídce

Cena včetně DPH uvedená v nabídce, bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná.

3. Platební podmínky

Nabídková cena bude zaplacena na základě faktury vystavené po oboustranně odsouhlaseném předání předmětu plnění dle bodu 1 této výzvy k podání nabídky.

11 Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky.

12 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

12.1 Základní kvalifikační kritéria

Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splněním kvalifikačních kritérií:

a) Oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, oprávnění k podnikání doloží dodavatel v originále nebo kopii s ověřením jeho pravosti.

b) Prohlášení dodavatele, že není v likvidaci, nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky a který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

c) Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 6 měsíců od všech osob, kterých se tento kvalifikační předpoklad týká popř. prohlášení o splnění kvalifikačního kritéria podepsané všemi osobami, kterých se uvedený kvalifikační předpoklad týká.

12.2 Kritéria a doklady pro prokázání finanční a ekonomické způsobilosti

Doklady a dokumenty nutné k prokázání finanční a ekonomické způsobilosti budou prokázány následujícím způsobem:

12.3 Kritéria a doklady pro prokázání technické způsobilosti

Zadavatel nepožaduje doložit.

12.4 Kritéria a doklady pro prokázání jakosti a požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

Zadavatel nepožaduje doložit.

12.5 Jiné požadavky zadavatele

Nejsou

12.6 Požadavky na členění nabídky

· Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh (vyjma originálů dokladů o poskytnutí jistoty) budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídky budou podávány písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uveden název a adresa dodavatele. Nabídka musí být zajištěna proti neoprávněné manipulaci /provázaná/.

· Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů v členění dle bodu 12 této výzvy k podání nabídek.

· Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatele závazně použije přílohu č. 2 - Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat.

· Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Návrh smlouvy od dílo bude obsahovat všechny hodnoty navržené dodavatelem k jednotlivým kritériím hodnocení, jakož i všechny absolutní podmínky zadavatele.

· Seznam dodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s § 48 odst. 4 zákona, k čemuž dodavatel závazně využije přílohu č. 3 - Seznam osob, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci zakázky (vzor).

13 Formální hodnocení nabídek

Nejprve proběhne hodnocení formální správnosti nabídek společně s otevíráním obálek. Toto hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií:

Kritérium hodnocení formální správnosti nabídky

Nabídka č. …

1

Byla nabídka dodána na MŠMT do odboru pro záležitosti Evropské unie, v nepoškozeném a neotevřeném obalu, ve lhůtě?

ano

ne

2

Byla nabídka dodána v originále a dalších 5 kopiích?

3

Byl originál nabídky podepsán oprávněnou osobou?

4

Byla nabídka napsána v českém jazyce?

5

Obsahuje nabídka všechny údaje a podklady uvedené v kapitole Podmínky zjednodušeného výběrového řízení, část A bod 1-7.

6

Je součástí obsahu finanční nabídka v požadovaném členění, tak jak je uvedeno v kapitole Podmínky zjednodušeného výběrového řízení, část B bod 1?

Do dalšího hodnocení postupují pouze ty nabídky, které splní všechna kritéria hodnocení formální správnosti.

13.1 Hodnocení obsahu nabídky

Po uzavření formálního hodnocení proběhne hodnocení obsahové stránky nabídky:

Hodnocení nabídek – DOPNĚNÍ ÚDAJŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ

Dodavatel doplní následující údaje, které jsou předmětem hodnocení.

Personální složení řešitelského týmu požadované pro plnění zakázky, jehož jakost bude předmětem hodnocení:

1. Vedoucí týmu

2. Člen řešitelského týmu

Vedoucí týmu

Číslo hodnotícího kritéria

Složení realizačního týmu – vedoucí týmu

Dosažené vzdělání

Počet let odborné praxe

Počet projektů obdobného charakteru na kterých se tato osoba účastnila ve shodné pozici jako při pnění této zakázky

1.

Dodavatel uvede jméno a příjmení vedoucího týmu

Dodavatel uvede dosažené vzdělání osoby

Dodavatel uvede

počet let odborné praxe vedoucího týmu

Dodavatel uvede počet projektů obdobného charakteru na kterých se tato osoba účastnila ve shodné pozici jako při pnění této zakázky

Členové řešitelského týmu

Tuto tabulku užije dodavatel dle skutečného počtu členů řešitelského týmu.

Číslo hodnotícího kritéria

Složení realizačního týmu – člen týmu

Dosažené vzdělání

Počet let odborné praxe

Počet projektů obdobného charakteru na kterých se tato osoba účastnila ve shodné pozici jako při pnění této zakázky

1.

Dodavatel uvede jméno a příjmení

člena týmu

Dodavatel uvede dosažené vzdělání osoby

Dodavatel uvede

počet let

odborné praxe člena týmu

Dodavatel uvede počet projektů obdobného charakteru na kterých se tato osoba účastnila ve shodné pozici jako při pnění této zakázky

Jakost plnění veřejné zakázky, předmětem které jsou služby, bude hodnocena jakostní charakteristikou členů řešitelského týmu ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky požaduje aby osoby, které se v  budou podílet na plnění předmětu zakázky – řešitelský tým - doložili údaje ve výše uvedených tabulkách pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií hodnocení. Součástí smlouvy doložené v nabídce dodavatele budou dokumenty ze kterých bude patrná požadovaná úroveň kvalifikace vymezená dle předchozí věty u členů řešitelského týmu a to včetně jmenovitého uvedení členů řešitelského týmu a pozice v tomto řešitelském týmu. V případě, že dojde ke změně osoby člena řešitelského týmu jehož kvalifikace tvoří přílohou smlouvy, je dodavatel ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně tuto změnu povinen zadavateli v písemné formě ohlásit. Nový člen řešitelského týmu ve shodné pozici musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené pro jeho pozici při plnění projektu zadávacími podmínkami. Dodavatel zajistí doložení dokladů nového člena řešitelského týmu o splnění kvalifikace ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne kdy k uvedené změně došlo. V případě nesplnění uvedených povinností je stanovena mluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý den, ve kterém uvedená povinnost nebyla dodavatelem plněna.

Každé jednotlivé nabídce je u dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Každý člen hodnotící komise hodnotí každé dílčí kritérium samostatně u každého nabídky.

Hodnocení dílčích kritérií hodnocení probíhá dle následujícího postupu:

a. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnějšího nabídky.

b. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

c. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pokud více nabídek splňuje některá dílčí kritéria shodně, jsou tyto nabídky ohodnoceny stejným počtem bodů.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou Zadavatelem stanoveny v textu oznámení zadávacího řízení procentní váhy tak, že jejich součet je celkem 100.

Jednotlivá bodová ohodnocení členů hodnotící komise se sečtou a součet se vynásobí vahou dílčího kritéria, kterou Zadavatel stanovil v textu oznámení.

Konečné vyhodnocení je provedeno v tabulce, kde budou uvedeny přepočtené bodové hodnoty (po součtu a vynásobení bodů vahou příslušného kritéria) u každé nabídky a každého kritéria, tyto hodnoty budou sečteny. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, který dosáhla nejvyšší hodnoty.

Údaje, které budu předmětem hodnocení včetně uvedení váhy kritérií

Kritérium

Váha

Body - Nabídka č. …

1.

Zhodnocení kvalifikačních předpokladů vedoucího realizačního týmu:

1. subkritérium - Vzdělání:

VŠ – 50 bodů

SŠ – 25 – bodů

1. subkritérium - Délka praxe v oboru:

Výše uvedeným způsobem.

Konečné vyhodnocení dílčího kritéria:

Počty bodů přidělených děleno počtem subkritérií a vynásobeno vahou kritéria

10

2.

Zkušenosti vedoucího realizačního týmu s řízením obdobných projektů - počet projektů

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem dle počtu projektů.

5

3.

Složení a velikost realizačního týmu.

realizačního týmu:

Vzdělání:

VŠ – 50 bodů (za každého dokladovaného)

SŠ – 25 – bodů (za každého dokladovaného)

Konečné vyhodnocení dílčího kritéria:

Počty bodů přidělených děleno počtem osob a vynásobeno vahou kritéria

4

4.

Zhodnocení délky praxe v oboru.

Délka praxe v oboru:

Výše uvedeným způsobem dle dokladované délky praxe.

6

5.

Zkušenosti členů realizačního týmu s obdobnými projekty.

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem dle počtu projektů.

15

6.

Kvalita formulace nabídky (detailnost, jednoznačnost, přehlednost)

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem.

15

8.

Zhodnocení návrhu na vytvoření aplikace s www přístupem.

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem.

20

9.

Zhodnocení navrhovaných nástrojů a metodiky pro zajištění pokračování projektu v budoucnosti.

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem.

5

11.

Cena nabídky

Hodnocení

Výše uvedeným způsobem.

20

Celkem

100

……………………………………………………………………………….

podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko

Příloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

17.8.2005 12:08:00 - aktualizováno 5.5.2009 10:05:27 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load