1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Důležité upozornění pro příjemce v OP VK ve vazbě na změnu ZVZ - Nepřehlédněte!

Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.

Vážení příjemci,

od 1. dubna 2012 nabývá účinnost novela Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon o veřejných zakázkách), která mimo jiné snižuje limity pro podlimitní veřejné zakázky na 1. mil Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a na 3. mil Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce.  Doposud zadávali příjemci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby dle postupů uvedených v Příručce pro příjemce do max. předpokládané hodnoty 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce do max. 6. Mil Kč bez DPH v souladu se zákonem o veřejných zakázkách účinným do 31. 3. 2012.

Vzhledem k tomu, že zákon o veřejných zakázkách má větší právní sílu nežli Příručka pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK, řídicí orgán důrazně upozorňuje všechny příjemce, že v případě, že budou po 1. 4. 2012 zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě přesahující 1. mil. Kč, resp. veřejné zakázky na stavební práce v hodnotě přesahující 3. mil. Kč, musí postupovat podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění a to bez ohledu na jednotlivé limity stanovené příručkou pro příjemce, která je součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nedodržení tohoto postupu bude znamenat porušení rozpočtové kázně a sankci v podobě odvodu.

V ostatních případech, tj. u zakázek malého rozsahu na dodávky zboží a služeb s předpokládanou hodnotou nepřesahující 1 mil. Kč bez DPH a na dodávky stavebních prací s předpokládanou hodnotou nepřesahující 3 mil. Kč bez DPH, zadavatelé nadále postupují podle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce, která je přílohou právního aktu o poskytnutí dotace.

Řídicí orgán rovněž upozorňuje na skutečnost, že od 1. 4. 2012 bude za dotovaného zadavatele považována jakákoliv osoba zadávající veřejnou zakázku financovanou z více nežli 50% z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu, že OP VK poskytuje dotaci ve výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu, toto ustanovení pravděpodobně dopadne až na výjimky na všechny příjemce, kteří dle dosavadní právní úpravy nebyli povinni postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V budoucnu tedy i tito příjemci, kteří nejsou veřejnými zadavateli, musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách v případě, že budou zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě přesahující 1. mil. Kč, resp. veřejné zakázky na stavební práce v hodnotě přesahující 3. mil. Kč.

V případě, že máte pochybnosti o tom, jak správně při zadávání veřejných zakázek od 1. 4. 2012 postupovat, kontaktujte prosím svého projektového manažera. V případě většího zájmu příjemců řídicí orgán OP VK rovněž nabízí uspořádání obsáhlejšího školení k výše uvedené problematice.

V neposlední řadě si Vás dovolujeme upozornit na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k postupu u zakázek, u kterých má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012, a doporučujeme dodržení tohoto postupu. Doporučení je uvedeno na odkazu níže:

http://www.portal-vz.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e0252a62-d123-46bc-a8c0-85052fa12db5

ŘO OP VK

30.4.2012 3:04:55 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load