1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace pro příjemce podpory z OP VK, týkající se uveřejňování na profilu zadavatele

Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

V poslední době je jednou z nejčetnějších chyb příjemců podpory zjištěných v rámci kontrol zadávacích řízení vedených v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), pozdní uveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele nebo její neuveřejnění vůbec.

Zadavatel, resp. příjemce, je povinen po ukončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu zadavatele:

1. Písemnou zprávu podle § 85 odst. 4 ZVZ

Písemnou zprávu zadavatel musí uveřejnit na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Povinnost uveřejnit písemnou zprávu musí zadavatel splnit i v případě, že zadávací řízení nebo některé jeho části byly zrušeny.

2. Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ

Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků uveřejní zadavatel na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.

Povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele se nevztahuje na smlouvy uzavřené na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH.

3. Výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ.

Výši skutečně uhrazené ceny zadavatel uveřejní nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smluv, jejichž doba plnění přesáhne 1 rok, uveřejní zadavatel nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce.

Další úkony příjemce po ukončení zadávacího řízení v případě, že:

1. Smlouva s vybraným uchazečem byla podepsána

Příjemce musí dle § 83 odst. 1 ZVZ do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

2. Zadávací řízení nebo některé jeho části byly zrušeny

Dle § 84 odst. 7 ZVZ je příjemce povinen do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení odeslat oznámení o zrušení ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Každé z těchto dvou oznámení má jiný formulář, který je volně ke stažení na webu http://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form.  

Všechny výše uvedené povinnosti příjemci plynou ze zákona a lhůty na uveřejnění jsou rigidní, stanoveny jako maximální a nelze je žádným způsobem prodloužit. ŘO OP VK proto příjemce důrazně upozorňuje, aby tyto povinnosti neopomíjel, protože z nesplnění nebo opožděného splnění jakékoli z výše uvedených povinností plynou příjemci sankce, a to i v případě, že tyto úkony neměly žádný vliv na výběr dodavatele.

25.2.2015 13:16:53 | jiri.mikes

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load