1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek

ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

Všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací a jejími přílohami jsou pro uchazeče závazné a musí být také uvedeny ve smlouvě, která je na základě zadávacího řízení s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, uzavřena. Jakékoliv následné úpravy a změny smluvních podmínek, které by měnily podmínky nastavené zadávací dokumentací, jsou nepřípustné. Dle znění § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pokud si zadavatel v rámci smluvních podmínek sjedná smluvní pokutu za účelem zajištění vzájemných práv a povinností smluvních stran, a následně dojde k porušení právní povinnosti zajištěné smluvní pokutou, je zadavatel povinen takovou smluvní pokutu vymáhat. V případě, že ze strany zadavatele nedojde k uplatnění smluvní pokuty, bude v tomto případě ŘO OP VK posuzovat soulad postupu zadavatele s ustanovením § 82 odst. 7 ZVZ. Neuplatněním práva na vzniknuvší smluvní pokutu se zadavatel dopouští faktické změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a to podle povahy a intenzity buď ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. b) nebo c), kdy tato faktická změna smluvních podmínek mohla ovlivnit účast potenciálních dodavatelů nebo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo ve smyslu ustanovení § 82 odst. 7 písm. d), kdy taková změna smluvních podmínek fakticky mění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného uchazeče a mohla mít ve výsledku dopad do nezpůsobilosti výdajů ve výši min. 25% z částky dotace použité na financování zakázky.

ŘO OP VK proto příjemce důrazně upozorňuje, aby práva vzniklá ze smlouvy, např. smluvní pokuty, vůči dodavatelům důrazně uplatňovali a ŘO OP VK toto náležitě doložili.

 
4.12.2014 14:18:32 | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load