1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se novely zákona o veřejných zakázkách

ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). Tato novela je účinná již dnem vyhlášení. 

Pro příjemce důležité změny, které novela přináší:

· při zadávání dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb (dále jen „vícepráce“) v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona byla zrušena podmínka vzniku potřeby víceprací v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tato byla nahrazena podmínkou vzniku potřeby víceprací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; zároveň byl navýšen maximální možný celkový rozsah takto zadaných víceprací z 20 % na 30 % ceny původní zakázky;

· novela ruší povinnost zadavatele podle § 84 odst. 1 zákona zrušit zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo pokud zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka;

· podle § 78 odst. 4 zákona pro hodnocení nabídek je nově zavedena možnost stanovit jako dílčí hodnotící kritérium v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek „organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění“.

ŘO OP VK doporučuje zadavatelům zakázek spolufinancovaných z OP VK, aby se důkladně seznámili i s dalšími, výše neuvedenými změnami zákona, které novela zadavatelům přináší.

Dále upozorňujeme, že novela je účinná pouze pro ty zakázky, které byly vyhlášeny v rámci její účinnosti. Tedy po 6.3.2015 včetně.

Úplné znění zákona s vyznačenými změnami (http://www.portal-vz.cz/getmedia/c2d508bf-9f4d-41dc-8a5a-cb4495e3358e/Zakon-o-verejnych-zakazkach-s-vyznacenim-zmen-od-6-3-2015.pdf)

26.3.2015 10:54:41 - aktualizováno 26.3.2015 10:54:42 | sarka.glatzelova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load