1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK – plátce DPH, na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změna v režimu úhrady DPH je nově upravena v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.

Dle zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se v relevantních případech uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. V podmínkách OP VK je možné se s touto změnou setkat zejména u stavebních a montážních prací s platností od 1.1.2012 (§92e zákona č. 235/2004 Sb.).

DPH, uhrazená příjemcem v režimu přenesení daňové povinnosti na plátce, která splňuje podmínky způsobilosti, je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odečet DPH. Zařadí se do položky rozpočtu, z níž je hrazená cena bez DPH.

Jelikož zákon stanovuje (§ 92a)  povinnost plátce, přiznat daň, změna zákona se nebude dotýkat „neplátců“ DPH.

Řídicí orgán OP VK zároveň upozorňuje, že pro způsobilost DPH uhrazené v režimu přenesení daňové povinnosti platí standardní pravidla způsobilosti výdajů, uhrazených v rámci projektu OP VK, zejména:

Výdaj musí být uhrazen v době realizace projektu, případně do data předložení závěrečné monitorovací zprávy (za předpokladu, že se výdaj vztahuje k období realizace projektu). Příjemci, který by DPH platil až po odevzdání závěrečné monitorovací zprávy, se doporučuje podat včas (60 kalendářních dnů před datem ukončení realizace projektu) žádost o podstatnou změnu projektu a realizaci prodloužit tak, aby bylo možné výdaj zahrnout do závěrečné monitorovací zprávy. S ohledem na maximální délku trvání projektu (stanovenou ve výzvě), Řídicí orgán OP VK doporučuje, aktivity, na něž se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, realizovat, co nejdříve po zahájení realizace projektu, tak, aby bylo možné prokázat úhradu DPH.

Úhrada výdaje musí být prokázána bankovním výpisem, přičemž v praxi bude částka na bankovním výpisu rovna nebo větší, než DPH nárokovaná v projektu;

Výdaj musí být doložen účetním dokladem.  Příjemce rovněž předloží sestavu z účetního SW, která bude prokazovat zaúčtování příslušné faktury a k ní adekvátní DPH.

ikona souboruVybraná ustanovení zákona.pdf

22.12.2011 8:12:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load