1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Upozornění pro žadatele OP VK

Upozornění pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

  Dne 5. března 2009 vstoupila v účinnost zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali o bodech tohoto zákona, které jsou zásadní pro žadatele  OP VK.

 Pro realizaci projektů OP VK je zásadní bod č. 12, který za §32 vkládá nový §32a Spolupráce škol a školských zařízení, který definuje finanční partnerství v projektech financovaných z OP VK (viz. odst. 1).

Dále stanovuje podmínku (odst. 5), že partnerství právnické osoby musí být doprovázeno doložkou osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství. Tzn., žadatel musí před předložením podepsané Smlouvy o partnerství Řídícímu orgánu OP VK nebo Zprostředkujícímu subjektu doložit potvrzení od svého zřizovatele, že s daným partnerstvím souhlasí.

 Z  ustanovení § 32a ŠZ plyne, že škola, která je zřizovaná státem, krajem, obcí či svazkem obcí, musí mít vždy souhlas svého zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství, ať už se má účastnit projektu jako předkladatel (žadatel) nebo partner. Ačkoliv tento fakt nový § 32a ŠZ přímo neříká, je třeba, aby byl souhlas zřizovatele vysloven před uzavřením partnerské smlouvy.

2.3.2009 9:03:29 - aktualizováno 8.7.2009 2:07:27 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load