1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

Datum ukončení výzvy: 22. 5. 2015 ve 13,00 hodin.

Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení zásilky, nikoliv datum a čas odeslání.

  

Důležité dokumenty pro žadatele:

ikona souboruVyzva c56


ikona souboruPrirucka pro zadatele_prijemce_vyzvy_c56

Dne 24. 8. 2015 byla schválena výjimka z Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56, která při zachování důrazu na celkovou ekonomickou výhodnost dodávky rozšíří možnosti zadání veřejné zakázky.

Výjimka je platná a účinná dnem podpisu pro všechny projekty schválené k financování z výzvy č. 56: ikona souboruVýjimka z příručky_výzva 56

Dne 19. 11. 2015 byla schválena výjimka z Příručky pro žadatele a příjemce z výzvy č. 56, která upravuje požadavek na minimální počet žáků podpořených v rámci šablony č. 4 tak, aby mohly být považovány za úspěšně realizované i projekty, kde došlo ke snížení počtu vysílaných žáků:

ikona souboruVýjimka z Příručky_výzva 56-minimální počet žáků
 
Dne 26. 11. 2015 byla schválena výjimka z Příručky pro žadatele a příjemce z výzvy č. 56, která umožňuje změnu cílové země zahraničních pobytů žáků a zahraničních jazykových kurzů pro učitele (šablona č. 2 a 4):

ikona souboruVýjimka z Příručky_výzva 56-kurzy v EU či ESVO

Bližší informace viz Důležité upozornění pro příjemce z Výzvy 56

ikona souboruČasto kladené dotazy_v. 15.4.2015

Výzva podepsaná NM: ikona souboruPodepsana vyva c. 56 - scan

Upozornění pro žadatele – změna účelového znaku pro poskytnutí dotace

Na základě přidělení nového účelového znaku pro poskytnutí dotace pro projekty podpořené v rámci výzvy 56 ze strany Ministerstva financí, sděluje Řídicí orgán OP VK, že dotace bude úspěšným žadatelům poskytnuta pod účelovým znakem 33058. Tento aktualizovaný účelový znak bude uveden též v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Upozornění pro žadatele - výzva č. 56 - zpřístupnění Benefit7

Pro bezproblémovou práci s formulářem žádosti je nutné dodržovat postupy a pravidla, jež naleznete v příručce „Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7“ zde: ikona souboru Jak vyplnit webovou žádost 1 1 OPVK. Zvláštní pozornost věnujte např. kapitole 2.5 Zadání nevalidních dat (vč. zveřejnění hesla pro zadání nevalidních údajů) nebo kapitole 2.10 Účty (seznam čísel účtů zřizovatele II. Kraj).

Heslo pro zadání nevalidních údajů: vyzva56

Problematika výběrových řízení je pak detailně popsána zde: ikona souboruVýběrová řízení_Benefit7_Postupy

Pokyny pro vyplňování elektronické monitorovací zprávy:ikona souboruElektronicka MZ v Benefit7 - vyzva c. 56 a 57

Kontakty:

S dotazy týkajícími se vyplnění webové žádosti v aplikaci Benefit7 kontaktujte help_opvk@msmt.cz (help_opvk@msmt.cz).

V případě dalších dotazů se obracejte na příslušnou kontaktní osobu ŘO OP VK, dle svého kraje:

 

Kraj

Jméno projektového manažera

Tel. č.

Jihočeský

Šopinec Milan, Bc.

234 814 410

Jihomoravský

Ondroušková Eva, Mgr.

234 814 250

Karlovarský

Pustelníková Lucie, Ing.

234 814 281

Královéhradecký

Vyskočilová Kateřina, Bc.

234 814 362

Liberecký

Burkertová Tereza, Ing.

234 814 231

Moravskoslezský

Kemzová Ingrid, Mgr.

234 814 424

Olomoucký

Grusz Filip, Ing.

234 814 291

Pardubický

Košková Alena, Ing.

234 814 282

Plzeňský

Smrčková Miroslava, Ing.

234 814 309

Středočeský

Pustelníková Lucie, Ing.

234 814 281

Ústecký

Janatová Anna, Ing.

234 814 491

Vysočina

Vodička Radovan

234 814 355 

Zlínský

Grusz Filip, Ing.

234 814 291

Vzhledem k množství potenciálních žadatelů může docházet k nedostupnosti telefonického kontaktu. Z tohoto důvodu doporučujeme volit raději e-mailovou komunikaci.

Kontaktní e-mail je ve tvaru: jmeno.prijmeni@msmt.czNíže uvedené dokumenty jsou určeny až úspěšným žadatelům, kterým bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 56, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Fáze přípravy a sestavování projektové žádosti se tedy netýkají.


ikona souboruOP VK plakat 01 barva

ikona souboruOP VK plakat 01 cb

ikona souboruOznameni zmeny projektu barva

ikona souboruOznameni zmeny projektu cb

ikona souboruS2 Zprava jaz pobyt ucitelu barva

ikona souboruS2 Zprava jaz pobyt ucitelu cb

ikona souboruS3_Zprava_staz_pedagog_barva

ikona souboruS3_Zprava_staz_pedagog_cb

ikona souboruS4 Zprava pobyt zaku barva

ikona souboruS4 Zprava pobyt zaku cbAktuálně: Ve výzvě č. 56 , oblasti podpory 1.1 OP VK bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 2 757 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  1 564 438 223 Kč

Výsledky: ikona souboruSeznam IPo schválených k realizaci_výzva 56

Výše uvedený seznam obsahuje projekty do výše původní finanční alokace 800 mil. Kč určené pro výzvu č. 56, které splnily podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti, seřazené dle data a hodiny finalizace projektové žádosti v aplikaci BENEFIT7. 

Alokace výzvy byla ke dni 7. července 2015 navýšena na téměř 1,6 mld. Kč a došlo tak k podpoře všech žadatelů, jejichž žádosti o podporu uspěly při hodnocení. Seznam dodatečně schválených projektů je přiložen. Všichni příslušní žadatelé budou o této skutečnosti neprodleně informováni. 

ikona souboruSeznam IPo dodatečně schválených k realizaci_výzva 56

Limity mzdové regulace pro výzvu č. 56 OP VK nebudou stanoveny.

Vláda ČR vzala dne 8. června usnesením č. 455  na vědomí, že se nestanoví limity mzdové regulace, ani jejich změny, v souvislosti s financováním individuálních projektů ostatních ve výzvě č. 56,  oblasti podpory 1.1. OP VK pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací regionálního školství územních samosprávných celků.

Na základě tohoto usnesení je možné v projektech čerpat prostředky rovněž na mzdové výdaje zaměstnanců organizace/příjemce prostředků v souladu s platnou legislativou např. na administraci projektu (jednotlivých šablon)/účetní projektu/projektový tým, suplování za pedagoga, který se účastní vzdělávání nebo jede jako pedagogický dozor na jazykově vzdělávací pobyt s žáky.

9.4.2015 12:37:08 | Bc. Veronika Šefl, DiS.
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load