1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 06 určená Skupině II regionálního školství MŠMT k předkládání systémových projektů pro Opatření 3.1 OP RLZ (interní výzva)

Není určeno veřejnosti

esf hlavicka 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor pro záleŽitosti evropské unie MŠMT

zprostředkující subjekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále OP RLZ)

vyhlašuje

Výzvu

Skupině II regionálního školství MŠMT

pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu

z OP RLZ, priority 3,

opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

1. Číslo výzvy

číslo výzvy je: 06

2. Program, priorita, opatření

Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Priorita programu: 3 – Rozvoj celoživotního učení

Opatření: 3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

3. Cíle programu a opatření

Cílem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Cílem opatření je zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a ustavení systémů podporujících rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce.

4. Popis podporovaných aktivit opatření 3.1

Opatření podpoří následující typy činností:

– v případě aktivit zaměřených na podporu jednotlivců: tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do systému vzdělávání; tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy; tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (s důrazem na odbornou praxi); organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra, jazykové a další kurzy); tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání; tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve školství; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ.

- v případě systémových aktivit: vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce; tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách; vytvoření sítě školních poradenských pracovišť; příprava a realizace informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA); tvorba vzdělávacích programů pro oblast kariérového poradenství a vzdělávání na školách; realizace počátečního a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového rozhodování a orientace ve světě práce; vytváření národního systému kvalifikací, včetně vymezení evaluačních standardů ve vazbě na kvalifikace (systém uznávání tj. identifikace, hodnocení a prokázání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení); vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (externí evaluace a autoevaluace, včetně poradenské a informační činnosti); tvorba sítí škol poskytujících vzdělávací služby dospělým – center celoživotního vzdělávání.

5. Typy podporovaných projektů

Systémové projekty naplňující specifické cíle:

· Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí

· Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách

· Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání

· Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

· Zřízení a podpora Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání

6. Subjekty implementační struktury

Konečným příjemcem (KP) pro část opatření realizovanou formou systémových projektů na základě přímého přidělení prostředků je Skupina II regionálního školství MŠMT.

7. Doba trvání systémových projektů

Systémové projekty v rámci OP RLZ mohou být realizovány průběžně do 30. června 2008 (nejpozději do 31. srpna 2008).

8. Limity finanční podpory

Není stanoven horní limit. Výše přidělených prostředků je určena v souladu s finančním plánem, tj. podle indikativního rozdělení mezi specifické cíle v opatření 3.1.

9. Místo realizace systémových projektů

Místem realizace systémových projektů v rámci OP RLZ je území celé České republiky, vyjma Prahy.

Geografická oblast: NUTS II Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Střední Morava.

Místem realizace je území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb prospěch.

10. Termíny výzvy

Projektové žádosti je možno předkládat od 1. do 15. června 2006 včetně.

11. Náležitosti návrhů systémových projektů

Konečný příjemce - Skupina II regionálního školství MŠMT předloží systémový projekt k posouzení odboru 60 - Zprostředkujícímu subjektu na předepsaném formuláři žádosti v MSSF-BENEFIT. Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na intranetu MŠMT (App na disku Heru – Y ) nebo na vyžádání v odboru pro záležitosti Evropské unie. V případě, kdy vzhledem k rozsahu projektu jej nelze plně popsat v žádosti, může být podrobně zpracovaný systémový projekt, příslušné analýzy, studie apod. rovněž přílohou žádosti v listinné podobě.

Žádost musí být doručena odboru pro záležitosti Evropské unie v písemné (1x) a elektronické formě (formát *.ben a *.xml a *.pdf) na nepřepisovatelném médiu.

Žádost se předkládá v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:

· adresa ZS

· název programu

· číslo priority a opatření

· číslo výzvy

· plný název žadatele a adresa žadatele

· upozornění „NEOTVÍRAT“

12.Místo předložení

Adresa vyhlašovatele:

Mgr. Ivo Jupa

ředitel odboru pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Hošková, vedoucí oddělení 601

tel: 257 193 671, e-mail: barbora.hoskova@msmt.cz

13. Další informace

Podrobné informace vztahující se k opatření 3.1 OP RLZ jsou zveřejněny na webových stránkách www.msmt.cz,odkaz Evropský sociální fond. Další informace související s realizací OP RLZ jsou k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz.

Odpovědnost za realizaci opatření 3.1 má Zprostředkující subjekt OP RLZ -MŠMT, Odbor pro záležitosti Evropské unie: Karmelitská 7, Praha 1, 118 12, kontaktní e-mail: esf@msmt.cz.

Kontaktní osoba:

Mgr. Barbora Hošková, vedoucí oddělení přípravy programů EU, tel: 257 193 671, e-mail: barbora.hoskova@msmt.cz

Obsah kritérií hodnocení systémových projektů (subkritéria) a jejich váhy

1.6.2006 12:06:00 - aktualizováno 5.5.2009 9:05:19 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load