1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy:  2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 13. června 2011
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od:  9. května 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. června 2011
Datum a čas ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 13. června 2011 ve 12:00 hod. Rozhodující je čas osobního doručení. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou převzaty.

Kontaktní místo:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor investic a grantových schémat
Oddělení grantových schémat – budova B, 3. patro, č. dveří 317, 318, 319 a 323
Závodní 353/88
360 21  Karlovy Vary

Kontaktní osoby:

Lenka Burešová, tel.: +420 353 502 278, email: lenka.buresovaOI@kr-karlovarsky.cz,
Budova B, 3. patro, č. dv. 318
Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 353 502 464, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz,
Budova B, 3. patro, č. dv. 323
Mgr. Linda Zábrahová, tel.: +420 353 502 321, email: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz,
Budova B, 3. patro, č. dv. 318

Vedoucí oddělení grantových schémat:  Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572,
email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz,  budova B, 3. patro, č. dveří 323 .


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 2 Karlovarský kraj

6.6.2011 12:06:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load