1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzev Karlovarského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Karlovarský kraj vyhlašuje 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  1. Program, prioritní osa programu, oblasti podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Oblast podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

  1. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 29. dubna 2008

Datum ukončení výzvy: 10. června 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 20. května 2008

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 10. června 2008 do 12.00 hod.

  1. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/.

Informace poskytuje: oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat, KÚ KK, Ing. Václav Novák, tel. 353 502 404, e-mail pro dotazy: vaclav.novak@kr-karlovarsky.cz; Ing. Šárka Ištvánová, tel. 353 502 464,  e-mail pro dotazy: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz; Jitka Kavková  tel. 353 502 572, e-mail pro dotazy: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.Výsledky:

29.4.2008 1:04:19 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:18 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load