1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy Ústeckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo kola výzvy: 01

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Zlepšení rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji.

Cílem globálního grantu je zabezpečit princip rovných příležitostí a tvorbu nástrojů podporujících participaci znevýhodněných a ohrožených skupin dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

4. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 3. dubna 2008

Datum ukončení výzvy: Po vyčerpání alokace na výzvu, nejpozději 30. května 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 7. dubna 2008

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 30. května 2008 do 12 hod.

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách (http://opvk.kr-ustecky.cz/).

Informace poskytuje: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Mgr. Martina Černá (e-mail: cerna.martina@kr-ustecky.cz), Ing. Karolína Haramiová (e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz).Výsledky: ikona souboruVýsledky 1 2 Ústecký kraj 01
4.4.2008 1:04:27 - aktualizováno 4.5.2009 4:05:24 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load