1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy IPo

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

4.4.2014 12:29:32 - aktualizováno 3.9.2014 10:49:08 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

4.4.2014 12:35:20 - aktualizováno 29.4.2014 14:39:30 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucích k implementaci změn, které byly provedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a následně i ve školních vzdělávacích programech do výuky na základních školách a inovaci těchto témat ve výuce na středních školách. Jedná se o témata zdravý životní styl a dopravní výchova. Dále je výzva zaměřena na podporu zavádění nástrojů primární prevence, jejich evaluaci a tvorbu dalších nástrojů primární prevence v souladu s RVP ZV.

31.3.2014 16:41:16 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování nebo podpořit aktivity, jako jsou studentské minipodniky, fiktivní/reálné firmy či střediska vlastní odborné praxe.

31.3.2014 16:47:34 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

22.1.2014 13:11:20 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzva je zaměřena zejména na učitele mateřských škol ve vztahu k jejich profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.

6.11.2013 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování či podpora těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod. 

6.11.2013 - aktualizováno 30.4.2014 8:18:25 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení, spolupráci institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje a rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.  

6.11.2013 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

1503

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci Prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva je zaměřena na další specifické vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost a podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV. Výzva bude ukončena 4. října 2013 (aktualizace!) ve 13:00 hod.

15.8.2013 8:00:00 - aktualizováno 23.9.2013 17:35:37 | supervisor | Celý článek
 

Výzva č. 07 určená Skupině II – všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání MŠMT pro předkládání systémových projektů pro Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání v rámci OP RLZ

Interní výzva č. 07 určená Skupině II – všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání MŠMT pro předkládání systémových projektů pro Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (programové období 2004 – 2006).

14.4.2008 1:04:14 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load