1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

               

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

v souvislosti s realizací Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), resp. Priority 3 Rozvoj celoživotního učení

vyhlašuje

 

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

a

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Uvedená opatření jsou spolufinancována z Evropského sociálního fondu (ESF) a týkají se celého území České republiky vyjma regionu hl.m. Praha.

Opatření 3.1      Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Opatření reaguje na potřebu motivovat jedince k celoživotnímu učení a tím výrazně ovlivnit jeho možnosti pracovního uplatnění. Hlavním cílem opatření je především zkvalitnit vzdělávání na ZŠ, SŠ i VOŠ a ve školských zařízeních a ustanovit systémy podporující rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzrůstá zároveň nutnost orientovat se na zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Znevýhodnění jedinci (zdravotně či sociálně) vyžadují zvláštní podporu, zejména v přípravě na plynulý přechod do praktického života. Žádoucí je i vytvoření fungujícího komplexního systému monitorování výsledků ve vzdělávání, který umožní efektivní řízení a rozhodování na všech úrovních a zároveň usnadní rozhodování jednotlivce při volbě vzdělávací cesty, resp. uplatnění absolventů na trhu práce.

Specifické cíle opatření 3.1

  • Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí
  • Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství
  • Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách
  • Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání
  • Propojování počátečního a dalšího vzdělávání
  • Zřízení a podpora Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

Opatření 3.2      Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Hlavním cílem tohoto opatření je stálá podpora vývoje terciálního vzdělávání na vysokých školách tak, aby se absolventi jednotlivých typů akreditovaných studijních programů uplatnili na trhu práce a byli schopni se přizpůsobovat větším nárokům kladeným na vysokoškolsky vzdělané uchazeče o práci. Opatření 3.2 je zaměřeno také na rozvoj učitelských studijních programů, které poskytují profesní odbornou přípravu učitelům v počátečním vzdělávání a umožňují těm, kteří dosud nezískali pedagogickou kvalifikaci, si tuto kvalifikaci doplnit. Jelikož s terciární sférou je úzce provázána i oblast výzkumu a vývoje, včetně jejího vlivu na životní prostředí, bude opatření podporovat aktivity zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v této oblasti. Nezbytnou součástí rozvoje vědy je podpora dalšího vzdělávání, zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků vědeckých a výzkumných institucí.

Specifické cíle opatření 3.2

· Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách

· Rozvoj učitelských studijních programů

· Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách

· Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

 

 

Formy realizace opatření 3.1 a 3.2 a jejich Koneční příjemci

Opatření 3.1 a 3.2 jsou realizována formou grantového schématu a u vybraných specifických cílů v opatření 3.1 formou národních a systémových projektů.

 

Národní projekt - je projekt určený pro plnění vybraného specifického cíle v Opatření 3.1 k realizaci národní vzdělávací politiky/rozvojového programu a prostředky určené k jeho realizaci jsou přiděleny přímo žadateli o pomoc z ESF.

Konečným příjemcem je Pedagogické centrum Praha.

 

Systémový projekt - je projekt určený pro plnění vybraného specifického cíle v Opatření 3.1, jehož realizace vede k tvorbě, reformování či modernizaci systémového základu pro realizaci národní vzdělávací politiky, a to jak v počátečním, tak v dalším vzdělávání.

Konečným příjemcem je Skupina regionálního školství MŠMT.

 

Grantový projekt - je projekt předkládaný žadatelem o podporu z ESF na základě vyhlášení grantového schématu a výzvy uskutečněné Konečným příjemcem.

Grantový projekt je určen k plnění aktivit specifických cílů v opatřeních OP RLZ, které naplňují vzdělávací programy určené pro cílové skupiny ve vzdělávacím systému, doplňují již realizované vzdělávací programy a ověřují nové nástroje, resp. inovace v aplikaci národní politiky.

Konečným příjemcem je v případě grantového schématu Opatření 3.1 Skupina regionálního školství MŠMT, v případě grantového schématu Opatření 3.2 Skupina vědy a vysokého školství MŠMT.

O finanční podporu z ESF mohou v rámci grantového schématu žádat všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekt.

 

Finanční rámec pro opatření 3.1 a 3.2 v OP RLZ

Příspěvek z Evropského sociálního fondu na opatření 3.1 a 3.2 bude 75 % z celkových uznatelných veřejných výdajů. Národní spolufinancování ve výši 25 % bude zajištěno z rozpočtové kapitoly MŠMT.

Na aktivity opatření 3.1 a 3.2 jsou pro období 2004-2006 určeny následující finanční prostředky (v EURO):

 

Opatření

Celkem

ESF

Státní rozpočet ČR

Opatření 3.1

73 038 602

54 778 951

18 259 651

Opatření 3.2

24 346 199

18 259 649

  6 086 550

 

 

Finanční limity pro projekty

· Národní projekty - není stanoven horní limit. Minimální výše přidělených prostředků činí 500 tisíc Kč.

· Systémové projekty - není stanoven limit.

· Grantové projekty - maximální výše prostředků přidělených na projekt činí 10 milionů Kč. Minimální výše prostředků přidělených na projekt činí 500 tisíc Kč.

Doba realizace projektů

Maximální doba realizace pro grantové a národní projekty je dva roky.

Systémové projekty mohou překročit dobu dvou let plnění.

Obecné podmínky pro předložení žádosti o pomoc

· Projekt musí být zpracován do formalizované podoby Žádosti o podporu z ESF (MSSF- Benefit)

· Žádost bude zaslána Konečnému příjemci, který vyhlásí grantové schéma, v jím stanovené lhůtě

Obecná kritéria projektu

Výběrová kritéria jsou stanovena pro všechny typy projektů financovaných v rámci opatření v OP RLZ.

Kritérium

váha kritéria

1. zdůvodnění projektu

30 bodů

2. cílová skupina

20 bodů

3. realizace projektu

16 bodů

4. výsledky a výstupy

14 bodů

5. horizontální témata

10 bodů

6. specifické požadavky

10 bodů

Celkem

100 bodů

 

Postup po vyhlášení opatření

Na vyhlášení opatření 3.1 a 3.2 budou navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a národních a systémových projektů. V závislosti na jejich schválení budou dále vyhlašovány výzvy na předkládání projektů v rámci grantových schémat, které vyhlásí Skupina regionálního školství MŠMT pro opatření 3.1 a Skupina vědy a vysokého školství MŠMT pro opatření 3.2. Výzva bude zveřejněna ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce MŠMT a ESF.

MŠMT doporučuje všem potenciálním předkladatelům projektů pravidelně sledovat webovou stránku MŠMT (www.msmt.cz, odkaz Evropský sociální fond), centrální webovou stránku ESF v České republice (www.esfcr.cz) a denní tisk.

13.8.2004 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load