1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Vzhledem k vysokému počtu úspěšných žádostí výzvy č. 20 v OP 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji schválilo vedení MŠMT navýšení celkové alokace pro tuto výzvu celkem o 1 006 913262  Kč. Částka 396 913 262 Kč je schválena pro žádosti, které byly předloženy ve 2. kole příjmu žádostí. Žadatelé mají možnost předkládat své projektové žádosti v této výzvě ještě potřetí, a to v termínu 3. kola příjmu žádostí od 25. – 29. dubna 2011. Pro  poslední  dubnové  kolo je alokace výzvy navýšena o 610 mil. Kč

UPOZORNĚNÍ: Prosíme žadatele, jejichž právní formou je organizační složka státu, aby se minimálně 5 pracovních dní před plánovanou finalizací projektové žádosti v Benefit7+ obrátili pro bližší informace ohledně její finalizace na projektovou manažerku odboru CERA Ing. Lenku Menclovou(lenka.menclova@msmt.cz).

UPOZORNĚNÍ K PŘÍLOZE Č. 2 MONITOROVACÍ INDIKIÁTORY: Upozorňujeme žadatele, že došlo k aktualizaci způsobu výběru indikátorů v projektové žádosti v aplikaci BENEFIT 7. Žadatel si vybírá relevantní monitorovací indikátory z číselníku Název indikátoru a pomocí filtru vybere z tabulky relevantní indikátory. U těchto indikátorů vyplní plánované hodnoty, kterých bude realizací projektu dosaženo a datum, kdy bude dané hodnoty dosaženo. Nerelevantní indikátory žadatel nevybírá ani se k nim nijak nevyjadřuje. Aby bylo možné projektovou žádost finalizovat, je nezbytné zvolit z výběru indikátorů alespoň jeden monitorovací indikátor a uvést u něj výchozí a cílovou hodnotu. Pro bližší informace ohledně její finalizace se obracejte na projektovou manažerku odboru CERA Ing. Lenku Menclovou(lenka.menclova@msmt.cz).

Text výzvy:

ikona souborutext výzvy 2.3.pdf

Přílohy výzvy:

ikona souboruPříloha č. 1 - Specifická kritéria.doc

ikona souboruPříloha č. 2 - Monitorovací indikátory.doc

ikona souboruPříloha č. 3 - Čestné prohlášení partnera s fin. příspěvkem.doc

ikona souboruPříloha č. 4 - Principy partnerství a prohlášení o partnerství.doc

ikona souboruPříloha č. 5 - Tabulka pro vyplnění rozpočtu projektu - pouze pro OSS.xls

ikona souboruPříloha č. 6 - Doložení kvality pracoviště.doc

ikona souboruPříloha č. 7 - Doložení odbornosti a zkušeností zarhaničního experta.doc

ikona souboruPříloha č. 8 - Potvrzení o zařazení projektu do IPRM - nepovinná.doc

ikona souboruPříloha č. 9 - Metodický výklad výzvy 2.3.doc

Hlavní kontaktní osobou této výzvy je Ing. Lenka Menclová, e-mail: lenka.menclova@msmt.cz, tel.: 234 814 254. S veškerými dotazy či žádostmi o konzultace se obracejte na tuto kontaktní osobu.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE:

Přílohy č. 6. Doložení kvality pracoviště a č. 7. Doložení odbornosti a zkušeností zahraničního experta/reintegrujícího se vědce žadatelé předloží pouze elektronicky ve formátu *.pdf na nosičichráněném proti přepisu (na CD-R). 

Přílohu č. 8 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM  i ostatní povinné a nepovinné přílohy žadatelé předloží 1x v listinné podobě (originále) a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (na CD-R).

Upřesnění k Příloze č. 9 - Metodickému výkladu 2. výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Doplňková aktivita, tak jak je uvedena v Metodickém výkladu, je uvedena s tiskovou chybou. Správné znění podporované aktivity je:

„Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transfer technologií a osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.“

Jedná se o vzdělávání pracovníků V a V, které přímo nesouvisí s oborem, týká se obecně vědecké činnosti a činností související s V a V. Nejde tedy o podporu popularizace a komunikace, podporu šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, o podporu transferu technologií, ale o podporu vzdělávání a osvojování si znalostí a dovedností v těchto oblastech.

S ohledem na nutnost vyjasnění oprávněnosti cílových skupin v projektech IPo vydává Řídicí orgán OP VK následující stanovisko:

 

V souladu s relevantními předpisy EK, rozvojovou strategií a cíli politiky soudržnosti definovanými v Národním strategickém referenčním rámci ČR pro období 2007-2013 (NSRR) a schváleným Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost je podpora v Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj určena pro všechny regiony ČR spadající do cíle Konvergence. V rámci cíle Konvergence je podporován růst a tvorba pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech (regiony s HDP nižším HDP než 75% průměru EU). V České republice spadají pod tento cíl všechny regiony ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (Hl. m. Praha je zařazeno pod cíl Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

 

Z tohoto důvodu  je ve vyhlášených výzvách v prioritní ose 2 OP VK  stanovena podmínka územní způsobilosti poskytnuté podpory tak, že projekty musí mít dopad na cílové skupiny osob, které studují nebo jsou zaměstnány v regionech České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy.

Tato podmínka neomezuje žadatele z hlediska jejich sídla (sídlo žadatele může být na celém území České republiky včetně NUTS II hl. m. Prahy). Při posuzování oprávněnosti je však nutno u předložených projektových žádostí posuzovat, zda je splněna stanovená podmínka územní způsobilosti.

V případě žadatelů se sídlem mimo území hl. Prahy, kdy z hlediska věcného zaměření projektu jasně plyne, že podpora je směřována do způsobilých regionů, je podmínka splněna jednoznačně a nenastává problém.

V případě žadatelů se sídlem na území hl. Prahy je třeba otázce územní způsobilosti věnovat zvýšenou pozornost. Předložené projekty musí jasně deklarovat dopad na oprávněné cílové skupiny osob, spadajících do způsobilých regionů.

Podmínka je splněna:

  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu studentů, kteří jsou zapsáni ve studijním oboru/programu realizovaném na mimopražské fakultě pražské VŠ a toto tvrzení je řádně doloženo v projektové žádosti nebo formou nepovinné přílohy k žádosti,
  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu studentů, u kterých celé studium (tzn. 100 % výuky) probíhá ve středisku/ ústavu/detašovaném pracovišti apod. mimo území hl. m. Prahy a toto tvrzení je řádně doloženo v projektové žádosti formou nepovinné přílohy k žádosti,
  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu akademických a ostatních pracovníků a tito pracovníci mají místo výkonu práce mimo území hl. m. Prahy a tato skutečnost bude deklarována v žádosti (bude ověřováno v průběhu realizace projektu kontrolou uzavřených pracovně právních aktů relevantních pracovníků).

Nepovinná příloha k žádosti, dokládající oprávněnost cílové skupiny studentů bude mít formu např. čestného prohlášení podepsaného rektorem dané VŠ, autorizovaných vnitřních organizačních dokumentů školy, ze kterých uvedená skutečnost nezpochybnitelně plyne apod.

Pokud bude v  průběhu realizace projektu zjištěno porušení/nedodržení deklarované oprávněnosti cílových skupin,  je poskytovatel podpory oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně a následně může dojít i k odnětí dotace dle § 15 odst. 1 pís. a) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).

 

 Výzva podepsána ministrem/ministryní: ikona souboruVýzva č.20_2.3.pdf


Výsledky: 

ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci 2 3 č v 20

ikona souboruSeznam projektů zařazených do Zásobníku projektů 2 3, č v 20

7.6.2010 9:06:00 - aktualizováno 22.8.2011 9:08:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load