1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování nebo podpořit aktivity, jako jsou studentské minipodniky, fiktivní/reálné firmy či střediska vlastní odborné praxe.

Text výzvy:

ikona souboruText výzvy č 54 op 1 1

Přílohy:

ikona souboruPříloha č 1 Specifická kritéria výzvy 54

ikona souboruPriloha č 2 Monitorovaci indikatory

ikona souboruPříloha č 3 Čestné prohlášení partnera s fin příspěvkem

ikona souboruPříloha č 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství

ikona souboruPříloha č 5 Metodický výklad výzvy č 54

ikona souboruPříloha č 6 Informace o vlastnické struktuře

ikona souboruPříloha č 7 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Mgr. David Kříž, tel. + 420 234 814 295, email: david.kriz@msmt.cz.

V období od 29. 4. 2014 do 9. 5. 2014 včetně je kontaktní osobou pro tuto výzvu Ing. Pavel Čihák, tel. + 420 234 814 246, email: pavel.cihak@msmt.cz.  

Konzultace budou probíhat v termínu od 7. 4. do 30. 4. 2014.

Při problémech s vyplněním webové ţádosti kontaktujte help_opvk@msmt.cz  

Výzva podepsaná NM: ikona souboruvýzva 54 podepsaná NM

Podklady ze semínáře pro žadatele naleznete v sekci Výstupy ze seminářů pro žadatele.


Bylo přijato 81 projektových žádostí v celkovém požadovaném objemu finančních prostředků 549 132 507,43 Kč.


ikona souboruSeznam schválených projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. srpna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.
Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruInformace pro příjemce výzva č 54

31.3.2014 16:47:34 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load