1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucích k implementaci změn, které byly provedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a následně i ve školních vzdělávacích programech do výuky na základních školách a inovaci těchto témat ve výuce na středních školách. Jedná se o témata zdravý životní styl a dopravní výchova. Dále je výzva zaměřena na podporu zavádění nástrojů primární prevence, jejich evaluaci a tvorbu dalších nástrojů primární prevence v souladu s RVP ZV.

Text výzvy:

ikona souboruText výzvy č 53 op 1 1

Přílohy:

ikona souboruPříloha č 1 Specifická kritéria výzvy č 53

ikona souboruPriloha č 2 Monitorovaci indikatory

ikona souboruPříloha č 3 Čestné prohlášení partnera s fin příspěvkem

ikona souboruPříloha č 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství

ikona souboruPříloha č 5 Metodický výklad výzvy 53

ikona souboruPříloha č 6 Informace o vlastnické struktuře

ikona souboruPříloha č 7 Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Kontaktním místem pro případné dotazy je odbor CERA. Dotazy lze pokládat osobně, v rámci dohodnutých konzultací, telefonicky nebo elektronicky.

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Ing. Michal Dlabola, tel. + 420 234 814 422, email: michal.dlabola@msmt.cz  

Konzultace budou probíhat v termínu od 7. 4. do 30. 4. 2014.

Při problémech s vyplněním webové žádosti kontaktujte help_opvk@msmt.cz  

Výzva podepsaná NM: ikona souboruvýzva 53 podepsaná NM

Podklady ze semínáře pro žadatele naleznete v sekci Výstupy ze seminářů pro žadatele.


Bylo přijato 28 projektových žádostí v celkovém požadovaném objemu finančních prostředků 296 957 735,14 Kč.


Seznam projektů doporučených k realizaci ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci výzva 53 byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 25. července 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé. Podrobnější informace týkající se způsobilosti výdajů před zahájením realizace projektu naleznete v tomto dokumentu: ikona souboruinfo pro příjemce výzva č 53

31.3.2014 16:41:16 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load