1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování či podpora těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod. 

Přílohy výzvy:

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:

Ing. Dana Soukupová, e-mail: dana.soukupova@msmt.cz, tel.:  + 420 234 814 330 

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz.


Výzva podepsána náměstkem ministra: ikona souboruVýzva č. 47 - scan

Ve výzvě č. 47, Oblast podpory 1.2 bylo přijato a úspěšně zaregistrováno 22 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 148 909 381,85 Kč.


ikona souboruSeznam IpO schvalenych k realizaci 47

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 28. dubna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

Informace pro příjemce finanční podpory v rámci výzvy 47 (oblast podpory 1.2) : ikona souboruInformace pro příjemce výzva č 47

6.11.2013 - aktualizováno 30.4.2014 8:18:25 | petra.horakova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load