1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

1503

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci Prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva je zaměřena na další specifické vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost a podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV. Výzva bude ukončena 4. října 2013 (aktualizace!) ve 13:00 hod.

 


Seznam projektů doporučených k realizaci byl panem námětkem ministra pro řízení operačních programů Ing. Michalem Zaorálkem podepsán dne 10. ledna 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

ikona souboruSeznam schválených IPo k realizaci


ikona souboruText výzvy č. 45 

Výzva podepsaná NM: ikona souboruvýzva 45 podepsaná NM

Přílohy výzvy:

ikona souboruPříloha č. 1 - Specifická kritéria.pdf
ikona souboruPříloha č. 2 - Monitorovací indikátory.pdf
ikona souboruPříloha č. 3 - Čestné prohlášení partnera s fin. příspěvkem.doc
ikona souboruPříloha č. 4 - Principy partnerství a prohlášení o partnerství.doc
ikona souboruPříloha č. 5 - Potvrzení o zařazení projektu do IPRM.doc
ikona souboruPříloha č. 6 - Metodický výklad.pdf
ikona souboruPříloha č. 7 - Pravidla veřejné podpory a prohlášení.doc

Veškeré doplňující informace k výzvě, dodatky a aktualizace naleznete zde.

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Bc. Žaneta Přibáňová,  tel.234 81 4329, email: zaneta.pribanova@msmt.cz.

Při problémech s vyplněním webové žádosti, kontaktujte help_opvk@msmt.cz


Výzva 45, OP 2.3: Aktualizace nejčastějších dotazů ze Semináře pro žadatele výzvy 45 - 10.9.2013 a 12.9.2013

ikona souborudotazy výzva 45

Doplnění k výzvě č. 45 OP 2.3 - seznam škol (aktualizace ke dni 15.10.2013)

Doplnění k výzvě č. 45 OP 2.3 - seznam středních škol zapojených do výzvy č. 44 pro potřeby žadatelů výzvy č. 45.

Výzva č. 45 oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji obsahově svými podporovanými aktivitami navazuje především na aktivity ve schválených projektech výzvy č. 44 oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.  Z důvodu zajištění kvalitní a transparentní přípravy projektových žádostí do výzvy č. 45 Řídicí orgán OP VK zveřejňuje seznamy zapojených středních škol ve schválených projektech výzvy č. 44.

ikona souboruDoplnění

Dodatek k výzvě č. 45 - upřesnění povinných příloh

Dodatek k výzvě č. 45 o.p. 2.3 - upřesnění povinných příloh dle typu žadatele. Vzhledem k tomuto upřesnění se mění termín příjmu žádostí! 

Upřesnění povinných příloh dle typu žadatele:

(pozn.: původní text výzvy rozšířen o část níže označenou kurzívou)

Doklad prokazující provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání nebo v oblasti vědy a výzkumu v období nejméně dvou let před podáním žádosti o podporu a doklad prokazující roční obrat organizace za poslední dvě uzavřená účetní období (výkaz zisků a ztrát) a doklad o právní subjektivitě žadatele není požadován pro organizační složky státu, subjekty uvedené v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

! Vzhledem k výše uvedenému upřesnění se mění termín příjmu žádostí. Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v termínu od 30. září 2013 do 4. října 2013 do 13:00 hod. !

Příloha:

ikona souboruSeznam a řazení příloh.pdf

Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti se zveřejněním tohoto Dodatku k výzvě č. 45 – upřesnění povinných příloh vznikl nesoulad mezi číslováním příloh v aplikaci Benefit7 a výše zveřejněným Seznamem a řazení příloh. Při vkládání příloh do aplikace Benefit7 se tedy z tohoto důvodu řiďte vždy pouze názvem dané přílohy, nikoliv jejím pořadovým číslem. Tato skutečnost nebude brána za formální nedostatek.

ikona souboruPříloha č. 8 Informace o vlastnické, resp. ovládací (organizační) struktuře žadatele a osobách jednajících jeho jménem.docx

15.8.2013 8:00:00 - aktualizováno 23.9.2013 17:35:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load