1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2) - podpora zavedení metody full cost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 

Výzva je určena mimopražským vysokým školám a jejím cílem je podpořit zpracování metodiky a zavádění metody úplných nákladů (tzv. full cost) zejména u projektů výzkumu a vývoje.

Text výzvy:

 ikona souboruText_vyzvy2.4.pdf (301,30 KB)

Přílohy:

 ikona souboruPriloha_c._1_Specificka_kriteria.pdf (198,84 KB)
 ikona souboruPriloha_c._2_Monitorovaci_indikatory.pdf (236,76 KB)
 ikona souboruPriloha_c._3_Metodicky_vyklad_vyzvy.pdf (282,11 KB)
 ikona souboruPriloha_c._4_Tabulka_rozpocet_projektu_pouze_pro_OSS.xls (232,00 KB)

S ohledem na nutnost vyjasnění oprávněnosti cílových skupin v projektech IPo vydává Řídicí orgán OP VK následující stanovisko:

V souladu s relevantními předpisy EK, rozvojovou strategií a cíli politiky soudržnosti definovanými v Národním strategickém referenčním rámci ČR pro období 2007-2013 (NSRR) a schváleným Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost je podpora v Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj určena pro všechny regiony ČR spadající do cíle Konvergence. V rámci cíle Konvergence je podporován růst a tvorba pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech (regiony s HDP nižším HDP než 75% průměru EU). V České republice spadají pod tento cíl všechny regiony ČR s výjimkou hl. m. Prahy. (Hl. m. Praha je zařazeno pod cíl Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Z tohoto důvodu  je ve vyhlášených výzvách v prioritní ose 2 OP VK  stanovena podmínka územní způsobilosti poskytnuté podpory tak, že projekty musí mít dopad na cílové skupiny osob, které studují nebo jsou zaměstnány v regionech České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy.

Tato podmínka neomezuje žadatele z hlediska jejich sídla (sídlo žadatele může být na celém území České republiky včetně NUTS II hl. m. Prahy). Při posuzování oprávněnosti je však nutno u předložených projektových žádostí posuzovat, zda je splněna stanovená podmínka územní způsobilosti.

V případě žadatelů se sídlem mimo území hl. Prahy, kdy z hlediska věcného zaměření projektu jasně plyne, že podpora je směřována do způsobilých regionů, je podmínka splněna jednoznačně a nenastává problém.

V případě žadatelů se sídlem na území hl. Prahy je třeba otázce územní způsobilosti věnovat zvýšenou pozornost. Předložené projekty musí jasně deklarovat dopad na oprávněné cílové skupiny osob, spadajících do způsobilých regionů.

Podmínka je splněna:

  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu studentů, kteří jsou zapsáni ve studijním oboru/programu realizovaném na mimopražské fakultě pražské VŠ a toto tvrzení je řádně doloženo v projektové žádosti nebo formou nepovinné přílohy k žádosti,
  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu studentů, u kterých celé studium (tzn. 100 % výuky) probíhá ve středisku/ ústavu/detašovaném pracovišti apod. mimo území hl. m. Prahy a toto tvrzení je řádně doloženo v projektové žádosti formou nepovinné přílohy k žádosti,
  • pokud jsou projekty zaměřeny na cílovou skupinu akademických a ostatních pracovníků a tito pracovníci mají místo výkonu práce mimo území hl. m. Prahy a tato skutečnost bude deklarována v žádosti (bude ověřováno v průběhu realizace projektu kontrolou uzavřených pracovně právních aktů relevantních pracovníků).

Nepovinná příloha k žádosti, dokládající oprávněnost cílové skupiny studentů bude mít formu např. čestného prohlášení podepsaného rektorem dané VŠ, autorizovaných vnitřních organizačních dokumentů školy, ze kterých uvedená skutečnost nezpochybnitelně plyne apod.

Pokud bude v  průběhu realizace projektu zjištěno porušení/nedodržení deklarované oprávněnosti cílových skupin,  je poskytovatel podpory oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně a následně může dojít i k odnětí dotace dle § 15 odst. 1 pís. a) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).


Výsledky:  ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci 2 4, č v 16

21.12.2009 2:12:50 - aktualizováno 12.4.2011 2:04:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load