1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP RLZ v rámci grantového schématu v Opatření 3.1

Výsledky 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP RLZ v rámci grantového schématu v Opatření 3.1

V rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP RLZ pro grantové schéma v Opatření 3.1 bylo přijato celkem 244 žádostí v celkové sumě cca 1 132 mil. Kč.

V první fázi hodnocení, tzv. formálním hodnocení, bylo cca 100 předkladatelů vyzváno k nápravě formálních nedostatků. Nejčastějšími chybami formálního charakteru byly nesprávně vyplněné seznamy příloh (počty listů uvedených v seznamu příloh neodpovídaly počtu listů skutečně doložených příloh), dále žádosti byly vytištěny ještě před finálním uložením a tím nedošlo k vygenerování unikátního kódu. Častou chybou bylo nedodržení předepsané formy předložené žádosti, tj. žádosti nebyly pevně svázány, přelepeny v levém horním rohu, přelepy nebyly orazítkovány a podepsány. S výjimkou jednoho předkladatele byly formální nedostatky opraveny ve stanoveném termínu.

V druhé fázi hodnocení - hodnocení přijatelnosti - se hodnotilo 243 žádostí. Pokud žádost nevyhovovala všem kritériím přijatelnosti, byla vyřazena. Nejčastějším pochybením bylo nedodržení limitu pro jednotlivé skupiny výdajů, plánování neuznatelných nákladů, aktivity a cílové skupiny uvedené v projektu neodpovídaly aktivitám a cílovým skupinám nastaveným v jednotlivých Programech podpory. V této fázi hodnocení bylo vyřazeno celkem 20 žádostí.

Po provedení výše uvedených hodnocení bylo všech 223 žádostí předáno k věcnému hodnocení externím hodnotitelům. Tito hodnotitelé byli před začátkem věcného hodnocení proškoleni v souladu s Příručkou pro hodnotitele grantových projektů OP RLZ, která je součástí Operačního manuálu OP RLZ. Každá žádost byla hodnocena minimálně dvěma nezávislými hodnotiteli. Žádosti, které získaly minimálně 65 bodů (průměr dvou hodnocení, event. průměr z dvou sobě si bližších bodových hodnocení při vyloučení extrémního hodnocení), v subkritériu vazba na strategické dokumenty získaly minimálně 10 bodů a hodnotitelé neshledali, že by měl projekt negativní dopad na některé z horizontálních témat, postoupily do výběru prováděného výběrovou komisí. V této fázi hodnocení na základě bodového ohodnocení externími hodnotiteli neuspělo 53 projektů. Nejčastějšími důvody pro nízké bodové ohodnocení byly nejasné cíle projektu, chybějící hlubší průzkum potřebných aktivit, nedostatečná identifikace cílových skupin, nejasnost realizačního záměru apod.

Do závěrečného výběru projektů, které provedla výběrová komise pro Opatření 3.1 na svém zasedání ve dnech 26. - 28.7. 2005, postoupilo celkem 170 projektů v celkové částce cca 865 mil. Kč. Na základě bodového hodnocení a projednání žádostí vybrala výběrová komise celkem 92 projektů, které získaly minimálně 75 bodů, v celkové částce cca 370 mil. Kč. Do tzv. zásobníku projektů bylo zařazeno 30 projektů ze všech Programů podpory. Předkladatelé těchto projektů budou osloveni např. v případě, že některý úspěšný žadatel odmítne realizovat projekt. V závěrečném výběru neuspělo 48 projektů. Nejčastějšími důvody pro neúspěch projektů byly nepřiměřenost požadovaných finančních prostředků ve vztahu k předpokládaným výstupům projektu, zpracování projektu v příliš obecné rovině s nekonkrétními cíli.

Výsledky ze zasedání výběrové komise budou zveřejněny po schválení paní ministryní v týdnu od 15. 8. do 19. 8. 2005.

10.8.2005 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load