1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Studie a analýzy

Manažerské výstupy z provedených studií a analýz v rámci OP VK.

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2013. 

13.12.2013 11:52:32 | petra.horakova | Celý článek
 

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012. 

13.12.2013 11:46:19 | petra.horakova | Celý článek
 

Vztah OP VK ke Strategii 2020 a Country Specific Recommendations

Tato interní analýza dokumentuje vztah jednotlivých realizovaných výzev OP VK ke Strategii 2020 a Country Specific Recommendations.

5.6.2013 10:06:50 | supervisor | Celý článek
 

Analýza výzev pro předkládání individuálních projektů

Cílem této interní analýzy bylo zhodnocení výzev pro předkládání individuálních projektů. Analyzovány byly oblasti podpory 1.1 (souhrnná analýza výzev 8, 14, 26 a analýza výzvy 44), 1.2 (výzvy 8, 14, 27 a 43), 1.3 (výzvy 8, 14 a 19), 1.4 (výzva 21), 1.5 (výzva 34), 2.1 (výzvy 13 a 32), 2.2 (výzvy 7, 15, 18, 28 a 29), 2.3 (výzvy 9, 20, 30, 35 a 42), 2.4 (výzvy 12, 16, 17 a 31), 3.1 (výzva 37). Dále byly zahrnuty analýzy IPn a podpory odborného vzdělávání v projektech IPo. Tato data slouží pro potřebu monitoringu a reportingu o realizaci OP VK a současně jako podklad pro realizaci externě zpracovávaných analýz a evaluací.

5.6.2013 10:06:55 - aktualizováno 21.5.2014 12:32:18 | supervisor | Celý článek
 

Analýza připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol

Závěrečná zpráva studie, jejímž cílem bylo zmapování problematiky komunitních škol v ČR z hlediska interpretace tohoto pojmu a jeho aplikace do činnosti a vzdělávacích programů základních a středních škol. K dílčím cílům patří vytvoření popisu a obecného nástinu kvalifikačních předpokladů nezbytných pro výkon pracovní pozice komunitního koordinátora a návrh potřebných legislativních kroků k ustavení profese komunitního koordinátora v Národní soustavě kvalifikací (NSK).

23.5.2013 12:05:03 | supervisor | Celý článek
 

Vzdělání, nezaměstnanost a požadavky zaměstnavatelů (Koncepce technického vzdělání v resortu MPO)

Závěry studie, jejímž předmětem byla analýza cílové skupiny. Společně se studií proveditelnosti sloužily jako podklad pro projekt „Koncepce technického vzděláváni v resortu MPO". Tento projekt je zaměřen na efektivnější provázání vzdělávacího systému odborného vzdělávání s požadavky budoucího trhu práce.

23.5.2013 2:05:54 | supervisor | Celý článek
 

Analýza a expertní posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání a dalších dokumentů spojených s implementací reformy terciárního vzdělávání skupinou expertů OECD

Závěrečná zpráva studie, jejímž cílem bylo provést analýzu a expertní posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání a dalších dokumentů spojených s implementací reformy terciárního vzdělávání skupinou expertů OECD.

23.5.2013 2:05:39 | supervisor | Celý článek
 

Analýza možných dopadů nařízení Evropské komise

Závěry analýzy, jejímž záměrem bylo institucionální posouzení návrhů legislativních předpisů upravujících implementaci strukturálních fondů EU v programovacím období 2014 - 2020.

23.5.2013 2:05:38 | supervisor | Celý článek
 

Průchod žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním do terciárního vzdělávání a na trh práce

Výstupy studie „Průchod žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním do terciárního vzdělávání a na trh práce“, jejímž cílem bylo zjištění a následné zhodnocení postavení a preferencí studentů zdravotně znevýhodněných postižených ve vzdělávání.

23.5.2013 2:05:35 | supervisor | Celý článek
 

Studie proveditelnosti pro realizaci Individuálního projektu národního ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

Závěrečná zpráva projektu, jehož cílem bylo posoudit, zda způsob řešení problémů vznikajících při vzdělávání žáků ve věku povinné školní docházky v nestandardních podmínkách prostřednictvím využití digitálních technologií formou individuální distanční podpory jejich vzdělávání může být efektivní a proveditelný. Smyslem studie bylo poskytnout MŠMT podklady pro rozhodnutí k podpoře tohoto záměru formou individuálního národního projektu financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci ESF.

23.5.2013 2:05:02 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load