1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Studie a analýzy

Manažerské výstupy z provedených studií a analýz v rámci OP VK.

Projektové řízení v institucích terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje

Shrnutí studie „Projektové řízení v institucích terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje“ vytvořené na základě průzkumu mezi členy Společnosti pro projektové řízení uskutečněného v průběhu dubna a května 2008. Účelem tohoto průzkumu bylo zmapovat prostřednictvím ankety způsob, jakým členové Společnosti pro projektové řízení využívají informatiku k podpoře projektového řízení.

23.5.2013 1:05:48 | supervisor | Celý článek
 

Možnosti implementace nového informačního systému o terciárním vzdělávání

Závěrečná zpráva analýzy, jejímž cílem bylo vytvořit přehled informací vedených v SIMS, seznam a popis možných indikátorů ze stávající SIMS, zhodnotit možnosti rozšíření SIMS, navrhnout propojení SIMS, provést komparativní analýzu se zahraničím a navrhnout relevantní indikátory včetně jejich využití pro potřeby veřejnosti.

23.5.2013 1:05:51 | supervisor | Celý článek
 

Podkladová studie pro zpracování individuálního projektu národního „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání“

Shrnutí analýzy, která se stala výchozím podkladovým materiálem pro zavedení národní soustavy klasifikací v návaznosti na potřeby národního systému vzdělávání a politické priority ČR. Studie vychází mj. ze známých informací o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) a zastřešujícím rámci kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (rámec EHEA).

23.5.2013 1:05:50 | supervisor | Celý článek
 

Komplexní systém hodnocení kvality terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje

Manažerské shrnutí analýzy, která se stala podkladovou studií k realizaci IPN, jehož cílem je vypracování metodiky hodnocení kvality TV respektující strukturu tuzemských institucí terciárního vzdělávání a prostředí, ve kterém působí. Systém hodnocení navazuje na evropský systém se standardy ENQA s tím, že zahraniční zkušenosti nejsou v tuzemském prostředí mechanicky aplikovatelné.

23.5.2013 1:05:26 | supervisor | Celý článek
 

Simulační model pro varianty implementace změn financování vzdělávací činnosti v oblasti terciárního vzdělávání

Závěrečná zpráva z projektu, jehož cílem bylo provedení analýzy, která nastiňuje vybrané scénáře nastavení financování vysokého školství i vnějších podmínek a následné dopady na systém financování z pohledu jeho uživatelů i systému veřejných financí. Dalším cílem projektu bylo vytvoření uživatelského rozhraní, jehož pomocí lze kvantifikovat možné budoucí scénáře vývoje financování vzdělávací činnosti v závislosti na zvolených parametrech, a dále vytvoření technické dokumentace, která podrobně popisuje použité zdroje dat, proměnné, parametry a vzájemné vazby uvnitř modelu.

23.5.2013 1:05:30 | supervisor | Celý článek
 

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

Cílem této evaluace bylo vytvořit 1) přehled o neakreditovaných programech DV poskytovaných soukromými institucemi i školami a 2) přehled o zapojení jednotlivých škol v dalším vzdělávání v oborech odpovídajících oborům počátečního vzdělávání dle výsledků šetření realizovaného v roce 2011 ÚIV. Na základě analýzy trhu práce (a to jak na úrovni EU tak i ČR) a dalšího vzdělávání včetně průzkumu zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a neziskových organizaci, byla zpracována série doporučení pro zaměření intervencí strukturálních fondů na podporu DV v programovacím období 2014+.

27.9.2013 8:18:06 | supervisor | Celý článek
 

Studie proveditelnosti ISKA

Předmětem studie byla analýza proveditelnosti zavádění informačního systému, který byl zamýšlen jako podpora procesů souvisejících s implementací zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

27.9.2013 8:20:03 | supervisor | Celý článek
 

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OPVK

Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení funkčnosti systému šablon jednotkových nákladů a zhodnocení pokroku ve vzdělávání na základních školách, ke kterému došlo použitím tohoto systému. Hodnocena byla rovněž míra snížení náročnosti administrace prostřednictvím šablon jednotkových nákladů a spokojenost subjektů zapojených do implementace s využitím této formy administrace projektů. V rámci projektu bylo též porovnáváno využití zjednodušené administrace projektů formou systému šablon jednotkových nákladů s jinými systémy, které využívají simplifikované přístupy v administraci projektů.

27.9.2013 8:24:01 | supervisor | Celý článek
 

Hodnocení ukončených Ipn

Cílem projektu bylo vyhodnocení 4 realizovaných ukončených IPn. Jednalo se o tyto projekty:
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese, Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství II, Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (Kurikulum G) a Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP. Dva posledně jmenované projekty se zabývaly zaváděním ŠVP do praxe, jeden projekt do středních odborných škol a středních odborných učilišť, druhý projekt do gymnázií. Dílčím výstupem evaluace je i komparace metodické podpory zavádění ŠVP do praxe v obou typech škol.

27.9.2013 8:29:37 | supervisor | Celý článek
 

Výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v OP VK

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reportované období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012.

5.11.2012 6:11:44 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load