1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Studie a analýzy

Manažerské výstupy z provedených studií a analýz v rámci OP VK.

Analýza optimalizace procesů OP VK

Manažerské shrnutí projektu „Analýza optimalizace procesů OP VK“, jehož cílem a účelem bylo zhodnocení podmínek implementace OP VK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti; dále na eliminaci případů, kdy ŘO a ZS nedodržují termíny stanovené pravidly OP VK; zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců; zrychlení certifikace prostředků OP VK a zlepšení komunikace ŘO a ZS s příjemci a EK.

6.6.2012 3:06:40 | supervisor | Celý článek
 

Analýza optimalizace procesů OPVK

Manažerské shrnutí evaluace „Analýza optimalizace procesů OPVK“, která byla zaměřena na zhodnocení podmínek implementace OPVK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti. Výsledky provedených šetření slouží řídícímu orgánu OPVK k eliminaci případů, kdy nejsou dodržovány termíny stanovené pravidly OPVK, ke zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců i ke zrychlení certifikace prostředků OPVK.

18.4.2012 11:04:49 | supervisor | Celý článek
 

Evaluace komunikačního plánu OP VK

Manažerské shrnutí projektu „Evaluace komunikačního plánu OP VK“, jehož záměrem bylo provést průzkum mezi cílovými skupinami KoP za účelem aktualizace míry povědomí a kvality mínění o ESF a zejména OP VK, vyhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OP VK, na základě provedené syntézy zjištění na úrovni OP VK i ESF v ČR navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit.

18.4.2012 3:04:45 | supervisor | Celý článek
 

Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 - Závěrečná zpráva

Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010. Hodnocení bylo zaměřeno na zhodnocení vyhlášených výzev, absorpční kapacity, průběhu čerpání finančních prostředků a naplňování pravidla N+2/N+3, naplňování stanovených cílů prioritních os, programu, relevantních cílů NSRR, analýzu problémů a rizik zjištěných při implementaci intervencí OP nebo v rámci uskutečněných evaluací.

9.11.2011 10:11:29 | supervisor | Celý článek
 

Evaluační zprávy OP VK

6.1.2011 1:01:57 - aktualizováno 9.11.2011 10:11:20 | supervisor | Celý článek
 

Analýza výzev OP VK uskutečných v roce 2008

Shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů šetření, které analyzuje a hodnotí výzvy vyhlášené v roce 2008

1.12.2009 2:12:26 | supervisor | Celý článek
 

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů analýzy zabývající se environmentální výchovou v počátečním vzdělávání

15.6.2009 5:06:50 - aktualizováno 16.6.2009 9:06:09 | supervisor | Celý článek
 

Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Manažerský výstup z provedené studie zabývající se mírou připravenosti základních a středních škol vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami inkluzívním způsobem a transformací zvláštních škol.

13.5.2009 5:05:09 | supervisor | Celý článek
 

Analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK

Stručné shrnutí hlavních zjištění výzkumu.

5.5.2009 6:05:52 - aktualizováno 6.5.2009 2:05:40 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load