1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Práva kontrolované osoby

1503

Upozornění ŘO OP VK pokud jde o práva kontrolované osoby v případech výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a auditního šetření.

9.9.2013 8:27:02 - aktualizováno 9.9.2013 12:10:00 | supervisor | Celý článek
 

Upřesnění k článku „Možnost nastavení snížených odvodů za porušení podmínek pro zadávání veřejných zakázek pro příjemce IPo a UC (OP VK)“

1503

Z důvodu častých dotazů se Řídicí orgán OP VK rozhodl ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím pro objasnění některých faktů dotčené problematiky vydat následující sdělení určené pro příjemce individuálních projektů.

2.9.2013 9:25:45 | supervisor | Celý článek
 

Možnost nastavení snížených odvodů za porušení podmínek pro zadávání veřejných zakázek pro příjemce IPo a UC (OP VK)

1503

V souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech došlo mimo jiné k novelizaci ustanovení týkajícího se způsobu stanovování sankcí za porušení rozpočtové kázně. U projektů podpořených z prostředků evropských strukturálních fondů byl uveden v soulad požadavek na sankcionování porušení v oblasti veřejných zakázek ze strany Evropské Komise se způsobem sankcí uplatňovaných na národní úrovni.

1.7.2013 16:09:34 - aktualizováno 15.7.2013 16:20:21 | supervisor | Celý článek
 

Informace o činnosti Řídicích orgánů OP VK a OP VaVpI v oblasti finančních toků prostředků určených na financování projektů

1504[1]

Upozornění k projektovým účtům příjemců.

1.7.2013 16:15:44 - aktualizováno 15.7.2013 16:19:38 | supervisor | Celý článek
 

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu

Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.)

22.3.2013 12:03:00 - aktualizováno 29.3.2013 2:03:40 | supervisor | Celý článek
 

Nejčastější nedostatky v závěrečných monitorovacích zprávách

Upozornění pro příjemce na časté chyby v závěrečných monitorovacích zprávách a žádostech o platbu.

22.3.2013 8:03:09 | supervisor | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VK na nejčastější chyby v monitorovacích zprávách

Upozornění pro příjemce na nejčastější chyby zjištěné při kontrole monitorovacích zpráv.

25.1.2013 3:01:20 | supervisor | Celý článek
 

Informace pro příjemce – nejčastěji se objevující chyby, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako nesrovnalost

Nejčastěji se vyskytující chyby v příjemcem předkládaných monitorovacích zprávách a žádostech o platbu, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako podezření na nesrovnalost.

5.11.2012 6:11:36 | supervisor | Celý článek
 

Informace pro příjemce - stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných před a po 1. 5. 2012.

5.11.2012 6:11:25 | supervisor | Celý článek
 

UPOZORNĚNÍ pro příjemce v OP VK k plnění stanovených lhůt

Vážení příjemci, vzhledem k nedodržování termínů pro dodání náprav monitorovací zprávy si vás dovolujeme upozornit, že z Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyplývá povinnost doplnit neúplné podklady nebo odstranit formální nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě nedodržení této povinnosti předá poskytovatel dotace podnět na místně příslušný finanční úřad jako podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši předložené žádosti o platbu.

25.10.2012 4:10:53 | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load